Ålandsbanken Sverige AB

Deltagande i Kaupthing Banks nyemission

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 13:58 CEST

Då isländska och svenska bestämmelser skiljer sig åt vid nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vill Kaupthing Bank uppmärksamma sina aktieägare hur en sådan emission sker på Island i synnerhet med avseende på den tidpunkt vid vilken aktieägare skall vara införda i bolagets aktiebok för att äga rätt att delta i emissionen.

I enlighet med Kaupthing Banks pressmeddelande per den 23 juni 2004 kommer det på Kaupthing Banks extra bolagsstämma den 5 juli 2004 föreslås att bolagets styrelse bemyndigas att öka bolagets aktiekapital. Bemyndigandet gäller dels att öka aktiekapitalet med företrädesrätt för befintliga aktieägare dels, att öka aktiekapitalet utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De aktieägare som är registrerade i aktieboken vid tidpunkten då styrelsen beslutar om att öka aktiekapitalet har rätt att teckna nya aktier i relation till deras aktieinnehav i bolaget, i enlighet med Paragraf 34 i den isländska aktiebolagslagen. Detta innebär att dagen då emissionsbeslutet fattas blir sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att delta i emissionen. I enlighet därmed handlas aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen från och med dagen efter beslutet.

Den extra bolagsstämman i Kaupthing Bank den 5 juli 2004 kommer att följas av ett styrelsemöte där ökningen av aktiekapitalet till aktieägare med företrädesrätt kommer att diskuteras. De närmare villkoren för bemyndigandet framgår av kallelsen till bolagsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta Jónas Sigurgeirsson, +354 444 6112

Kaupthing Bank www.kaupthing.net