Statistiska centralbyrån, SCB

Deltagare i svenska för invandrare (sfi), höstterminen 2008: Inte helt nöjda med utbildningen

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:52 CEST

Mindre än hälften av deltagarna var nöjda med hur de kunde påverka planeringen av sina sfi-studier. Däremot tyckte sju av tio att studiematerialet, undervisningen och studiemiljön var bra.

Nästan hälften av deltagarna i sfi hösten 2008 tyckte att det var svårt att läsa i sfi. Kvinnorna tyckte i högre grad än männen att studierna var svåra. Det fanns ett samband mellan nivån på studierna och uppfattningen om studiernas svårighet - ju lägre nivå desto fler tyckte att studierna var svåra.

Fyra av tio skulle påverkas av en bonus

Fyra av tio trodde att de skulle lära sig svenska snabbare om de fick en bonus på 12 000 kronor för avklarade sfi-studier. Hälften trodde att de skulle lära sig svenska snabbare om det var ett krav för att bli svensk medborgare. I bägge fallen var andelen högre bland männen än bland kvinnorna.

Hälften godkända

Hälften har fått minst godkänt betyg i sfi och andelen är större bland kvinnor än bland män.

58 procent av alla som invandrade under perioden 1993-2007 har deltagit i sfi någon gång efter invandringen. Hälften av alla har läst i komvux efter invandringen och var tionde har åtminstone vid något tillfälle läst på högskolan.

Bra tillgång till lärare för sju av tio

Om behov för individerna finns ska deltagarna, enligt förordningen om kursplan för sfi, ha tillgång till lärare under minst 15 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod. Det hade sju av tio.

En av tre arbetade vid sidan av sfi-studierna

En av tre deltagare hade arbete vid sidan av studierna. En högre andel män än kvinnor arbetade. Flyktingar hade arbete i mindre utsträckning än övriga invandrare. Framförallt deltagare som har kommit längst i utbildningen (studieväg 3) kombinerade arbete med sfi-studier. Personer med polska eller spanska som modersmål arbetade i större utsträckning än deltagare med andra modersmål.

Definitioner och förklaringar

Enkätundersökningen och registerstudien genomfördes under vintern 2008/09. Urvalsstorleken i enkätundersökningen var 6 000 och svarsfrekvensen var 58 procent. Registerstudien omfattade 460 000 personer som invandrat till Sverige mellan 1993 och 2007.

Publikation

En mer utförlig beskrivning av undersökningen presenteras i ett Temabladpå SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax019-17 65 57

Förfrågningar

Sinisa Sauli
Tfn019-17 62 15
E-postsinisa.sauli@scb.se