Handelsanställdas förbund

Deltidsarbetslösheten i handeln ska halveras

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2003 09:14 CET

Västerås har beviljats 14 miljoner kronor från arbetsmiljöverket, arbetsförmedlingen och EU för att halvera deltidsarbetslösheten inom handeln. Läs allt om projektet nedan:

14 miljoner till handeln i Västerås
Västerås har beviljats 14 miljoner kronor för att halvera deltidsarbetslösheten inom handeln. Pengarna går till ett projekt i Västerås som heter ”En bra affär” som arbetar för att minska det ofrivilliga deltidsarbetet inom handeln. Detta kommer att ske genom arbete på såväl individnivå som på organisationsnivå, i samverkan med alla intresseparter.

Helhetsgrepp mot deltid
Projektet kommer att ta ett helhetsgrepp om handelsbranschen för att kunna åstadkomma långsiktiga förändringar. Det finns i Västerås ca. 190 butiker med fler än fem anställda. I dagsläget finns på vissa företag en mycket hög andel deltidsanställda, så hög att deltid kan riskera att uppfattas som det normala bland de anställda. Andra företag inom handeln har i princip bara heltidsanställda. Vad är det som skiljer dessa företag åt? En sak som syns tydligt är andelen kvinnor på företaget. Jämställd-hets-aspekten är därför viktig i det här projektet. 86 % av de deltidsanställda inom handeln är kvinnor. 560 deltidsarbetslösa eller timanställda inom handeln är idag registrerade på arbetsförmedlingen.

Organisationsförändring och kompetensutveckling
Tanken med projektet är att kunna förändra hela branschens struktur genom att erbjuda möjligheter till gemensam reflektion om organisation och schemaläggning, genom att erbjuda möjligheter till ekonomiskt fördelaktig organisationsutveckling och genom kompetensutveckling av olika slag.

Unika företag – unika lösningar
Givetvis ser inte alla företag likadana ut, och det är därför inte bara en lösning som presenteras i projektet. I stället är tanken att tillsammans hitta olika lösningar på ett gemensamt problem. Endast så kan vi nå långsiktiga effekter.

Projektledare ”En bra affär” :
Helena Berg
021-41 60 73, 0702-43 87 47

För kommentarer från Handels kontakta:

Sören Söderman
Handels avd.21 Västmanland
Tel: 021-10 43 01 eller 070-553 37 75

”En bra affär” är ett projekt som syftar till att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda och timanställda inom handeln i Västerås. Vi är övertygade om att det för en långsiktig lösning är nödvändigt att alla parter samarbetar och tillsammans hittar nya arbetssätt. Projektet sker på Föreningen ”Kraftverket”, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden, Handels Avd 21, Svensk Handel och representation från den lokala handeln."

Projektet ”En bra affär”
Projektet inleddes den 1 november 2002 och ska pågå t.o.m. 2004-12-31.

Det övergripande målet med projektet är att halvera deltidsarbetslösheten, minska det ofrivilliga deltidsarbetet med 25 % och minska de så kallade timanställningarna på deltagande företag inom detaljhandeln i Västerås.
Deltidsarbetslösheten får stora effekter eftersom det påverkar på tre nivåer:

• För individen är ofrivillig deltid ofta ett hinder i karriären och gör att yrket inte är så attraktivt. Deltid ger också sämre ekonomi och leder inte sällan till bidragsberoende.

• För företaget riskerar en alltför hög andel deltidsanställd personal att leda till effektivitetsförluster och lägre kompetensnivå hos delar av personalen. Rekrytering av ny arbetskraft kan också vara ett problem.

• För samhället är ofrivillig deltid kostsamt. Också i samhälleligt perspektiv är det alltså angeläget att alla som kan och vill arbeta ges möjlighet att arbeta heltid.

Projektets syfte är inte att försöka tvinga alla att arbeta heltid. Att ha möjlighet till deltidsarbete är ofta positivt, exempelvis för småbarnsföräldrar, eller för äldre när orken börjar tryta. Men vid ofrivillig deltid blir det i stället negativt och det är här projektet kommer in som en hjälp till förändring. Det är heller inte fråga om att tvinga företagare till något de inte vill. Frivillighet är en självklarhet. Vi tror att det enda långsiktigt hållbara sättet att lyckas med en förändring är att samarbeta med alla parter och tillsammans arbeta fram en modell som blir bra för alla. Det ska vara en ”bra affär att vara en bra affär”. Det ska vara en bra affär för individen, företaget och samhället.

Projektet är uppdelat i två faser. Under den första fasen, kartläggningsfasen, har en projektledare, tillsammans med en doktorand från Linköpings universitet, besökt ett urval av butiker för att få information från arbetsgivare och anställda. Situationen i dagsläget och de framkomna behoven har kartlagts för att få fram bra metoder och medel för att minska deltidsproblematiken. I nästa fas, som börjar den 1 mars 2003, ska projektgruppen arbeta utifrån de behov som framkommit under kartläggningen. Det kommer t ex handla om att tillsammans med arbetsgivare, anställda och lokala fackliga organisationer diskutera nya arbetsorganisatoriska lösningar och arbetssätt. Det kommer också att innebära olika former av kompetensutvecklingsinsatser för anställda, chefer och arbetsgivare. Deltagarna ska också ha möjlighet att få sina kunskaper dokumenterade genom så kallad validering.

Jämställdhetsproblematiken kommer att belysas i projektet då en klar majoritet av de deltidsarbetslösa är kvinnor. Även arbetsmiljön kommer att fokuseras. Projektet bedrivs genom Föreningen ”Kraftverket” i Västerås. Det är en ideell förening med LO:s och TCO:s förbundsavdelningar som medlemmar. De organisationer som står bakom projektet i Västerås är Handels avd. 21, Arbetsförmedlingen i Västerås, Länsarbetsnämnden, Föreningen "Kraftverket", ESF-rådet, Svensk Handel och representation från den lokala handeln.

”En bra affär” får stöd av Hela-projektet, ett stort riksomfattande projekt mot deltidsarbetslöshet. Hela stöder olika projekt runt om i landet som arbetar med deltidsarbetslöshet. För mer information om Hela-projektet och olika projekt som stöds av Hela, gå in på www.helaprojektet.com För mer information om projektet ”En bra affär” kontakta projektledare Helena Berg.

”En bra affär”, Helena Berg, Tel: 021-41 60 83, Mob: 0702-43 87 47

Adress:”En bra affär”, Föreningen ”Kraftverket”, Box 12007, Björnövägen 12, 720 12 Västerås