Sveriges Kommuner och Landsting

Demokratiskt fattade beslut ska inte överklagas i domstol

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 11:09 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting är starkt kritiska till Miljöprocessutredningens förslag om att överprövningen av detaljplaner flyttas från regeringen till miljödomstolarna.

I Miljöprocessutredningens delbetänkande föreslås att överprövningen av detaljplaner och områdesbestämmelser (så kallade rättsverkande planer) flyttas från regeringen till miljödomstolar.

-Rättsverkande planer innehåller politiska ställningstaganden om hur marken ska användas i kommunen, inom de ramar plan- och bygglagen ger. En överprövning i domstol av beslut som fattats av demokratiskt valda församlingar är inte acceptabelt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Om överprövningen ska flyttas till miljödomstolarna måste det kommunala handlingsutrymmet preciseras och överprövningens omfattning begränsas i lagtexten. Miljöprocessutredningen har valt att inte föreslå några sådana bestämmelser, säger Anders Knape.

Miljöprocessutredningens förslag innebär att instanskedjan för ett överklagande förlängs med en instans.

-Att en detaljplan vinner laga kraft inom rimlig tid kan i många fall vara helt avgörande för den lokala och regionala tillväxten. Utredningens förslag riskerar att förlänga handläggningstiderna, säger Anders Knape.

Ladda ned yttrandet: En ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen och miljödomstolarna (Pdf)

Läs om SKL:s arbete med planering och byggande

Läs fler yttranden från styrelsen

För mer information: Handläggare Germund Persson, avdelningen för juridik, tfn:08-452 79 82, mobil: 070-586 39 07, e-post: germund.persson@skl.se
Handläggare Reigun Thune Hedström, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 78 59, mobil:070-319 78 59, e-post: reigun.thune.hedstrom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01