Demoskop AB

Demoskops boprisindikator för maj: Hushållens boprisförväntningar stiger ytterligare

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 15:41 CEST

Boprisindikatorn fortsätter uppåt för fjärde månaden i rad. Boprisindikatorn stiger med 2 enheter från förra månaden och ligger nu på 67. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker till 3 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för maj 2016.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67 vilket är två enheter högre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med två procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på förra månadens 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar med två procentenheter, till 10 procent. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för maj månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,03 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,09 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter lägre än förra månaden.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Förväntningarna blir allt högre och Boprisindikatorn närmar sig åter rekordnivåer. Hushållen noterar att det låga ränteläget och den stora bostadsbristen verkar bestå och de drar slutsatsen att bostadspriserna kommer att fortsätta uppåt.”

Hushållen tror på en ännu lägre reporänta än förra månaden. När man tror att ränteläget kommer att fortsätta vara lågt en lång tid framöver, minskar också benägenheten att binda räntan.”

Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig mellan de olika delarna av landet. Boprisindikatorn stiger mest i Norrland, från 59 till 67. I Stockholm stiger den med 1 enhet till 70 och i Västra Götaland också med 1 enhet till 71. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 61 mot förra månadens 57. I Svealand utom Stockholm stiger den med 2 enheter till 60 och i Östra Götaland från 59 till 63 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Om undersökningen:

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 26 april till 3 maj.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se