Demoskop AB

Demoskops boprisindikator för september

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:30 CEST

Hushållens tro på bostadsmarknaden nära ny rekordnivå  

Efter en tillfällig nedgång förra månaden ökar Boprisindikatorn igen från 62 till 64. Samtidigt ser hushållen att det är viktigt att generellt sett minska skuldsättningen och att amorteringskrav är det bästa sättet att göra det. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för september 2014.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 64 vilket är en uppgång med två enheter från förra månaden

Av de tillfrågade hushållen svarar 72 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 70. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på samma nivå som förra månadens 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 11 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,41 procent, vilket är något lägre än förra månadens nivå på 0,45.  Hushållen tror därmed att reporäntan om ett år kommer att ligga 16 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

I takt med att bostadspriserna har stigit har också hushållens skulder ökat. 85 procent av hushållen menar att det är viktigt att denna utveckling ändras och hushållens skuldbörda minskar.

När hushållen ombeds rangordna olika åtgärdsförslag för att åstadkomma en lägre skuldbörda föredrar de flesta att strängare amorteringskrav införs. Minst populärt är ett slopande av ränteavdraget.

SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Förväntningarna på stigande priser är tillbaka och snuddar vid rekordnivån från 2007. Utvecklingen drivs av låga räntor, bostadsbrist och stort bostadsfokus i media.”

Det finns ett överraskande starkt medhåll från hushållen när det gäller behovet att minska skuldbördan. Intressant är också att det inte är någon större skillnad i uppfattning mellan de som har bolån själva och de som inte har det.”

”Hushållen tror därmed på fortsatt låga räntor men att en första reporäntehöjning ändå kommer något tidigare än riksbankens prognos.”

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger kvar på rekordnivån 72 från förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 47, vilket är nedgång med fyra enheter från förra månaden och i Östra Götaland sjunker indikatorn från 66 till 61. I Svealand (exkl Stockholm) har indikatorn sjunkit två enheter från förra månaden och ligger nu på 64. I Västra Götaland är indikatorn 68 vilket är en uppgång med 5 enheter från förra månaden (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Om undersökningen

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 26 augusti till 3 september.


Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop