ScanMining AB

Den bevisade malmreserven vid Pahtavaaragruvan utökas med 300 000 ton

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:23 CET

Årets planerade borrprogram vid Pahtavaaragruvan i Norra Finland har nu avslutats. Ett malmtonnage motsvarande mer än fyra års planerad produktion har verifierats inom klasserna sannolik och bevisad malmreserv.

Förtätad borrning inom centrala malmområdet har resulterat i en ökning av malmmängden i klassen bevisad malm. Tillskottet av bevisad malm utgörs huvudsakligen av malm som tidigare var klassad som sannolik malm. Andelen malm inom kategorin bevisad malmreserv har sedan oktober 2003 utökats från 25 % till 50 %.


Årets borrningar har främst varit inriktade på att i detalj verifiera sedan tidigare påvisade mineraltillgångar, men har även haft som mål att ge ett utökat tonnage.
De genomförda borrningarna i anslutning till Pahtavaaragruvan visar på en underjordsmalm omfattande 1 054 000 ton med en genomsnittlig halt av 4,74 gram guld per ton, samt en dagbrottsmalm omfattande 256 000 ton med en genomsnittlig halt av 2,33 gram per ton. Malmerna klassas i de två högsta kategorierna – bevisad respektive sannolik malmreserv.

Malmreserven efter avslutat borrprogram 2003 uppgår till:

Under jord totalt: 1 054 000 ton med 4,74 gram/ton
varav
Bevisad malmreserv: 510 000 ton med 4,67 gram/ton
Sannolik malmreserv: 544 000 ton med 4,80 gram/ton

Dagbrottsmalm totalt: 256 000 ton med 2,33 gram/ton
varav
Bevisad malmreserv: 130 000 ton med 2,31 gram/ton
Sannolik malmreserv: 126 000 ton med 2,35 gram/ton

Det genomförda borrprogrammet omfattar totalt 12 922 meter borrning. Underjordsmalmen har definierats inom ett område som sträcker sig mellan 80 och 330 meter under markytan. Malmen är inte avgränsad varför tonnaget förväntas öka vid fortsatt borrning.

Borrningarna genomförs med kärnborrteknik med 62 mm kärndiameter. Borrkärnorna analyseras i metersektioner med 50 gram Fire Assay vid GTKs laboratorium i Sodankylä. Halt och tonnageberäkningar har utförts baserat på kärnborrningar omfattande totalt 18 535 meter. Borrprogrammet har gjorts i rutnät med inklinerade hål (45-60 grader) och med borrhålsavstånd på 30x30 meter eller bättre. För bevisad malmreserv är borrnätet 30x20 meter eller bättre.
Malmberäkningen har gjorts med polygonmetoden och baseras på en minsta praktisk brytningsbredd av tre meter horisontell bredd, cut off 2,75 gram guld per ton. Malmberäkningen inkluderar internt gråberg, samt därutöver 15 % gråbergsinblandning.

För närmare information rörande tekniska parametrar vid malmberäkningen se vidare på www.scanmining.se

Malmreserv och mineraltillgångar rapporteras i enlighet med Svenska Gruvföreningens riktlinjer, kvalificerad person: Assen Simeonov.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Nilsson, VD ScanMining AB tel: 026 - 10 64 10


ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med dagbrottsbrytning, underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida.

Se även www.scanmining.se