Skogsindustrierna

Den biologiska mångfalden måste fortsatt prioriteras i miljöpolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:47 CEST

Skogspolitiken i Sverige har två övergripande jämställda mål, miljömålet och produktionsmålet. Skogsindustrierna står bakom båda målen i skogspolitiken.

Skogsindustrierna stöder det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande skogar och därmed också det delmål för hur stor areal skyddad skog det ska finnas i Sverige vid utgången av 2010. Skogsbruket i Sverige bedriver ett långtgående arbete för ett hållbart skogsbruk genom bland annat frivilliga avsättningar till skyddad mark och naturhänsyn vid all skogsskötsel.

- Att regeringen nu minskar anslaget till biologisk mångfald ökar än mer vikten av att nya vägar för att nå miljömålen realiseras. Det är viktigt att såväl staten som näringen arbetar för att gemensamt nå målen, för det krävs såväl budgetmedel som en lösning på frågan om ersättningsmark.

Säger Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson i en kommentar.

Kontaktpersoner:

Linda Eriksson, rådgivare Skogliga frågor, 070-670 72 09

Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning.

Skogsnäringen sysselsätter närmare 90 000 personer och exporterar årligen för 128 miljarder kronor. www.skogsindustrierna.org