Svensk Israel-Information

Den ekonomiska situationen förbättrad på Västbanken - tvåsiffrig tillväxt kan bli verklighet 2009

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:48 CET

Den ekonomiska situationen förbättrad i den Palestinska Myndigheten

En tvåsiffrig tillväxt kan bli verklighet i Västbanken under 2009

Palestinska Myndighetens Premiärminister Salam Fayyad diskuterade den fortsatta tillväxten på Västbanken i en intervju med Washington Post och Newsweek i oktober 2009. Han beskrev tillväxten som ”mycket bra” och noterade att ekonomin under 2009 vuxit med 8% ”eller t o m mer”. Kvartettens särskilde sändebud, Tony Blair tror att man kommer att uppnå en tvåsiffrig ökning under 2009.

1
Den förbättrade ekonomiska situationen i den Palestinska Myndigheten
Palestinska Myndighetens premiärminister Salam Fayyad diskuterade den fortsatta
tillväxten på Västbanken i en intervju med Washington Post och Newsweek i oktober
2009. Han beskrev tillväxten som "mycket bra" och noterade att ekonomin skulle
växa med 8 %, "om inte mer” under 2009.
Särskilda sändebudet Tony Blair har också sagt att en tvåsiffrig tillväxttakt kan
uppnås under 2009.


• En 5,6 % ökning av den palestinska nationalprodukten kunde noteras under första
kvartalet 2009 jämfört med motsvarande kvartal förra året, och en 5,4 % ökning
under andra kvartalet 2009 jämfört med motsvarande kvartal 2008.

• Israel fortsätter att regelbundet samla in och överföra skattepengar till Palestinska
Myndigheten. Efter Finansministerns godkännande överfördes NIS 330 miljoner till
Palestinska Myndigheten den 29 november (jämfört med NIS 293 som överfördes i
oktober).

• Varje månad överför Israel NIS 50 miljoner till Gazaremsan till löner till Palestinska
Myndighetens anställda och upp till $ 13.5 miljoner euro till löner till UNRWA:s
arbetstagare (varav de flesta är palestinier).

• Israel har fört samtal med Palestinska Myndigheten, USA, EU:s företrädare i
området för att skapa en överenskommen tillsynsmekanism som kommer att
omfattas av internationella normer. Om och när ett beslut fattas om detta kommer
denna mekanism att se till att pengar, material och utrustning som förs in till
Gazaremsan för nödvändiga humanitära projekt, verkligen når sina destinationer.
Dialogen med Palestinska Myndigheten beträffande övervakning av pengar
banksystems struktur, går mycket långsamt.

• Trots ovanstående förbättringar har Palestinska Myndigheten ett budgetunderskott
på 200 miljoner dollar på grund av brist på donationer under 2009 (även efter att de
har fått $ 200 miljoner bidrag från Saudiarabien).

• Den israeliska regeringen beslutade att inrätta en ministerpost som leds av
premiärministern för att granska och främja ekonomiska åtgärder som kommer att
leda till ytterligare ekonomisk tillväxt på Västbanken. En regional samarbetsminister
kommer att utses vars ministerium kommer att ansvara för att samordna och driva
dessa frågor.

• Den israelisk-palestinska gemensamma ekonomiska kommittén, ledd av vice
Premiärminister och Minister för regional utveckling och för utveckling av Negev,
Silvan Shalom och den palestinske Ministern för nationell ekonomi, Bassem Khoury,
träffades den 2 september 2009. Nästa möte som var planerat att äga rum den 8
november bordlades på begäran av palestinierna på grund av Khourys avgång som
minister (han ersattes av Hassan Abu Libdeh). Ett nytt datum har ännu inte
fastställts.

2 Ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet

Sysselsättning
• Antalet arbetstillstånd godkända för palestinier uppgick till 54 318 i september
2009 (för att arbeta i Israel och för israeliska arbetsgivare i bosättningarna på
Västbanken). 47 161 palestinier (cirka 86 %) utnyttjade dessa tillstånd.

• Antalet palestinier anställda i Israel ökade med 8,4 % jämfört med 2008.

• Antalet dagsverken för palestinska arbetare i Israel ökade med 19 %.

• Cirka 14 % av den palestinska arbetskraften är anställd i Israel eller av israeliska
företag på Västbanken.

• Cirka 5 000 tillstånd godkändes för övernattning i Israel, varav 4 373 utnyttjades,
dvs. 87,5 %.

• I september 2009 godkände Försvarsministeriet en ökning av ytterligare 4 000
palestinska byggnadsarbetare. Dessa arbetare bidrar i högsta grad till tillväxten på
Västbanken liksom de 1 500 företagare som har tillstånd att passera genom alla
övergångarna mellan Israel och Västbanken utan föregående samordning. Dessa har
utfärdats med speciella kort (BMC – Business Man Card). Det bör noteras att
mottagarna av dessa handlingar bestäms efter begäran av Palestinska Myndigheten.

Arbetslöshetssiffror


• Arbetslösheten på Västbanken: Arbetslösheten sjönk från 19 % under första
kvartalet 2008 till 17,7 % under första kvartalet 2009. Arbetslösheten sjönk också
från 18,2 % under andra kvartalet 2008 till 16,4 % under andra kvartalet 2009.


• Arbetslösheten i Gaza: Arbetslösheten sjönk från 45,5 % under andra kvartalet
2008 till 36 % under andra kvartalet 2009.
Ökade investeringar och nya byggnadsprojekt

• Börser: Aktiemarknaden har visat 12,5 % ökning sedan början av året.

• Utländska investeringar på Västbanken: Som en följd av den ekonomiska
konferensen som hölls i Betlehem och Nablus och den förbättrade säkerheten i
området kan en sexfaldig ökning av utländska investeringar på Västbanken noteras
jämfört med motsvarande period förra året (siffran lämnades av palestinierna på den
gemensamma ekonomiska kommitténs möte den 2 september).
• Rawabi stadsprojekt är i ett avancerat planeringsstadium och en ny galleria och ett

biokomplex har öppnats i Nablus. Utställningar och ekonomiska konferenser hölls i år på Västbanken (i Al Bireh, Hebron och Nablus) och tusentals människor deltog och detta har satt positiva spår i Ramallah som under de senaste åren blivit allt livligare och den mest blomstrande staden på Västbanken med många kaféer och restauranger.


• Grunden för al-Jinan-kvarteret lades den 13 oktober. Tusen bostäder planeras
byggas i det nya kvarteret. Exploatören planerar att genomföra den första etappen
som omfattar 132 enheter under 2012.

• Betlehems industriområde: Arbetet med Betlehem industriområde påbörjades i juli
under ledning av den franske presidenten. Planerna omfattar byggandet av ett
område för lättare industri, hantverk och konsthantverk belägen 12 km. sydost om
Betlehem. Den första etappen omfattar 230 dunam och senare kommer det att
omfatta 3 500 dunam, alla belägna inom område A under palestinskt kontroll. Denna
månad inleddes arbetet med byggandet av områdets största byggnad. Alla
projektplanerna har godkänts. Men palestinierna har ännu inte inkommit till Israel
med planerna för att ansluta Hebron-Tarqumiyahs tillfartsväg och planerna för
avloppsnätet och sopor. Statsministern har beslutat att enheterna som är
involverade, ska delta i finansieringen av planeringen av en tillfartsväg till
industriområdet. Kostnaden för byggandet och den infrastruktur som krävs för att
industriområdet skall genomföras ska göras av palestinierna och fransmännen.

• Byggandet av Västbankens elverk: Europeiska investeringsbanken har godkänt ett
n på € 250 miljoner till Israel Electric Corporation den 17 november för att
finansiera investeringar i det regionala elnätsprojektet. Med hjälp av Europeiska
banken har en ekonomisk uppgörelse nåtts mellan Israel Electric Corporation och
palestinska Electric Company för uppförandet av fyra transformatorstationer på
Västbanken. Projektet kommer att byggas av Israel Electric Corporation, och
Europeiska investeringsbanken kommer att ge ett lån för byggandet av kraftverk och
kraftledningar från Israel.

• Avloppsreningsanläggning i Beit Lahia: Världsbanken har utfärdat ett anbud för den
andra etappen av avloppsreningsprojektet på norra Gazaremsan (Beit Lahia). För att
slutföra den första etappen har under de senaste månaderna de nödvändiga
åtgärderna genomförts Bland annat har ett besök gjorts av en expert på uppdrag av
banken i juli 2009. Israel godkände borrning för att föra renat avloppsvatten till
akviferen och nödvändig utrustning har hyrts in för att bygga anläggningen vilket
också inkluderar cement, järn och aluminium. Den första etappen av planen har
slutförts. Världsbanken har givit anbud till företagare och investerare för att bygga
själva reningsverket.

• Palestinierna avbröt sitt deltagande i Försvarsdepartementets årliga möte om
infrastrukturprojekt (vatten, avlopp och el) på Västbanken och Gazaremsan som
hade planerats till 2 december i Tel Aviv. Medlemmar från det internationella
samfundet som är involverade i projekten, palestinska företrädare (chefen för
Vattenverket och chefen för Ministry of Energy) och israeliska företrädare (från
Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av myndigheternas verksamhet i de
ockuperade områdena -COGAT, IDF, Ministeriet för utrikesfrågor, Water Authority,
och Israel Electric Corporation) hade alla planerat att närvara vid mötet, som sköts
upp.

Förbättrade affärer, handel och turism

• Den palestinska försäljningen till Israel: Från 2007 till 2008 skedde en 6,8 % ökning av den palestinska försäljningen till Israel, från $ 530 miljoner till $ 566 miljoner. Under det första kvartalet 2009 var ökningen 8 %, från $ 136 miljoner till $ 147 miljoner (källa: Israel Central Bureau of Statistics).

• Palestinska inköp från Israel: Från 2007 till 2008 skedde en ökning med 25 % av
palestinska inköp från Israel, från 2,6 miljarder dollar till $ 3.25 miljarder. Under det
första kvartalet 2009 skedde en minskning med 9,5 % jämfört med motsvarande
kvartal under 2008, från $ 796 miljoner till 720 miljoner (källa: Israel Central Bureau
of Statistics).

• Den allmänna palestinska utrikeshandeln (även med Israel): Importen under 2008
uppgick till 3,7 miljarder dollar, varav 72 % var import från Israel. Detta är en
ökning med 20 % jämfört med 2007. Importen under 2008 ökade med 3 %, och
uppgick till $ 529 miljoner. PA:s totala handel under 2008 var $ 4.3 miljarder dollar -
17 % ökning jämfört med 2007.

• Lastbilstrafiken mellan Israel och Västbanken: Det var en 41 % ökning under första
halvåret 2009 jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen av mängden
varor som passerar in till Gazaremsan mellan september och oktober var 22 % och
en ytterligare ökning på 14% från oktober till november (källa: COGAT).

• Import av cement: Enbart under första halvåret 2009 importerades 18 % mer
cement till den Palestinska Myndigheten än under hela 2008 (källa: COGAT).

• Nytt mobiltelefonföretag: Det andra mobiltelefonbolaget på Västbanken, Wataniya,
påbörjade sin verksamhet i början av november med 3,8 MHz och 40 000
abonnenter. Enligt olika publikationer förväntas företaget locka cirka 700 miljoner
dollar i investeringar till Västbanken och få intäkter på 354 miljoner euro till
Palestinska Myndighetens statskassa samtidigt som tusentals arbetstillfällen skapas.

• Fordonsinköp: Fordonsinköp ökade med 44 %.

• Ökad bränsleförbrukning: Man kan notera en 29 % ökning av förbrukningen av
bensin och en 7,6 % ökning av dieselförbrukningen under första halvåret 2009
jämfört med motsvarande period förra året (källa: COGAT).

• Turism: År 2008 skedde en 93 % ökning av antalet turister som kom till Betlehemområdet (cirka en miljon turister), och en ökning med 31 % till Jeriko-området

(ungefär en halv miljon turister). Antalet hotellövernattningar under tredje kvartalet
2009 var 136 000 - en 42 % ökning jämfört med motsvarande kvartal förra året.
Förbättrat trafikflöde och tillgång och fördelarna av det

• Vägspärrar: Antalet stora vägspärrar har minskat från 41 i juli 2007 till 14 idag. Till
exempel är Huwara-övergången, söder om Nablus, som var en av de besvärligaste
kontrollstationerna för att passera till Västbanken, nu öppen dygnet runt. I
september bestämde Försvarsministeriet att 100 vägspärrar på olika platser på
Västbanken skulle avlägsnas och de flesta av dem har faktiskt tagits bort.
De senaste månaderna har Israels militär och civil administration, hållit möten med
OCHA (FN:s kontor för samordning av humanitära frågor) för att kartlägga
övergångar och vägspärrar i området. Det bör noteras att ett avskaffande av
övergångar och vägspärrar innebär en kalkylerad risk. Till exempel så besköts ett
israeliskt fordon den 9 juli 2009 och skyttarna utnyttjade öppnandet av övergången i
Ramallah för att fly från stadens säkerhetsstyrkor. Med avskaffandet av vägspärrar
nära Kalkilya i början av juni, första gången på tio år, har avlägsnandet av
vägspärrar kring de palestinska städerna inneburit att stadstrafiken nu flyter utan
avbrott. Förutom att vägspärrar avlägsnats har ca 150 vägspärrar på Västbanken
också tagits bort. Före Eid al-Adha, togs mer än 50 andra vägspärrar bort
permanent.

• Att tillåta israeliska araber att komma in till Västbankens städer: Att tillåta israeliska
araber att komma till Jenin, Tulkarm, Jeriko och Betlehem har lett till en betydande
ökning av kommersiell verksamhet i dessa städer och har i hög grad stimulerat den
lokala ekonomin. Enligt IDF Planeringsenhet uppgår intäkter från besök av israeliska
araber i Jenin, Tulkarm och Nablus (av alla de städer som de tillåts komma in till) till
totalt NIS 8 miljoner varje helg.

• Uppgraderande av Jalama (Gilboa) övergången: Arbetet med att uppgradera
övergången nära Jenin har genomförts med hjälp av USAID. Korsningen öppnades
den 13 oktober och invigdes en månad senare, den 10 november i närvaro av vice
Premiärminister och Ministern för regional utveckling och utveckling av Negev, Silvan
Shalom, sändebudet Tony Blair, Jenins Guvernör, Mussa Kadora, Gilboas
regionfullmäktiges chef Danny Atar, företrädare för den amerikanska ambassaden
och USAID. Nu kan även fordon och inte bara fotgängare passera (det finns även en
passage för varor). Korsningens uppgradering underlättar flödet av internationella
organisationer och diplomater och förväntas avsevärt öka antalet israeliska araber
som kommer till Västbanken i sina fordon vilket i sin tur ökar räckvidden för deras
inköp när det gäller Jenin och norra Västbanken.
Mellan januari och juli 2009 kom 78 000 israeliska araber till Jenin jämfört med
48 000 under motsvarande period förra året. I september gick 16 000 människor
genom korsningen, och i november, den första månaden då fordonsövergången var i
bruk under hela månaden, gick 52 000 människor genom korsningen, dvs. mer än 3
gånger så många som i september. Av dessa 52 000 personer gick 12 000 till fots
och 40 000 åkte igenom den nya fordonsövergången i bilar (uppgifter från
Övergångsmyndigheten).

•Allenbybron: En särskild ministerkommitté, ledd av Premiärminister Netanyahu
beslutade i början av augusti att utvidga drifttimmarna för passage via Allenbybron
fram till midnatt för både människor och gods som ett pilotprojekt som ska fortsätta
till slutet av året. Denna åtgärd har redan lett till en avsevärd förbättring för dem
som passerar bron och har kraftigt förkortat den tid det tar att passera. Officiella
palestinska enheter rapporterar att denna åtgärd redan har sparat den palestinska
ekonomin tiotals miljoner shekel. Möten mellan israeliska tullen och affärsfolk och
palestinska tullspeditörer (det sista mötet hölls den 18 augusti), bidrar till att
förbättra servicen och öka rörligheten för palestinska varor över bron.
Humanitär hjälp från Israel till Gazaremsan

• Före, under och efter Gaza-operationen underlättade Israel införsel av humanitärt
bistånd till Gazaremsan. Israel garanterar väl fungerande el, kommunikation och
vatteninfrastruktur samt att föra in utrustning och team för att reparera vatten- och
avloppsanläggningar under drift och för att reparera turbiner och delar av Gazas
kraftverk. Detta inkluderade en två månaders vistelse av ett Siemens-team som
utförde reparationer och underhållsarbeten vid kraftverket.

• Bensinförsörjning: I augusti förnyade Israel utbudet av bensinförsörjningen för
privat bruk i enlighet med de mängder som Israels Högsta Domstol satt för
humanitära behov. Trots att de lägsta kvoterna bestämda av Israels Högsta Domstol
bara delvis uppfyllts, pga de fordringar som den Palestinska Myndigheten har på
bensinstationerna i Gaza, togs ett beslut av Samordningsmyndigheten under
sommaren för att möta det tröskelvärde som fastställts av Högsta Domstolen:
800 000 liter diesel och 75 400 liter bensin per vecka är godkända för överföring
som minimum för användning för privat transport.


Matgasleveranser: I allmänhet har matlagningsgas överförts till Gazaremsan utan
inskränkning före, under och naturligtvis, efter Gazaoperationen.
På grund av
säkerhetsrisker som äventyrar den fortsatta driften av terminalen, har Israel nyligen
varit tvungen att minimera driften på Nahal Oz gasterminal och har byggt ett
alternativ vid Kerem Shalom för överföring av matlagningsgas. Detta har något
minskat förmågan att överföra matlagningsgas till Gazaremsan och åtgärder har nu
vidtagits för att snabbt öka kapaciteten vid Kerem Shalom. Som regel är
överföringen av gas samordnad med den palestinska Bränslemyndigheten i
Ramallah. Myndigheten betalar för det överförda bränslet och ansvarar för insamling
av pengar från gasterminaler på Gazaremsan.

Dieselbränsle till kraftverket: Överföring av 2,2 miljoner liter diesel per vecka (som
finansieras av Europeiska unionen) fortsätter. Det är viktigt att notera att flödet av
dieselbränsle till kraftverket fortsatte under och efter Gazaoperationen.

• Serry-projektet: Israel diskuterar viktiga humanitära projekt med Robert Serry,
speciellt sändebud för FN:s Generalsekreterare främst avseende avloppssystem.
Projektet kommer att fungera som pilotprojekt för att testa möjligheten att
kontrollera införsel av utrustning och material för att återställa den grundläggande
infrastrukturen. I samtal med Generalsekreterarens sändebud har Israel uttryckt
önskan om att samordna införseln av material för reparation och tätning av hus som
skadades under Gazaoperationen innan vintern kommer.

• Andra projekt: Under de senaste månaderna har genomförandet av flera projekt
godkänts, bl a ett tyskt reningsverk, reparation av en kvarn, godkännande av
restaurering av den Amerikanska skolan (amerikanerna har inte för avsikt att
återställa strukturen i detta skede utan snarare att driva skola i en annan struktur).
För detta ändamål blev det tillåtet att ta in utrustning för skolan, och att bygga
växthus och annan jordbruksförvaring på begäran av USAID.

• Mat: All livsmedel förs in i Gazaremsan med undantag för det som utgör lyx.

Jordbruk: Gödsel som inte har ett dubbelt syfte, potatisfrön, ägg för reproduktion,
bin, utrustning som krävs för det nederländska blomexportsprojektet får tas in.

Utbildning: I början av november får den civila förvaltningen överföring av
utrustning avsett för UNRWA: s skolor: anteckningsböcker, skolväskor, skrivmateriel
och läroböcker. Två Braille-skrivare fördes också in.

Hälsa:
Jordanska fältsjukhuset i Gaza: Sjukhuset grundades i slutet av Gazaoperationen.
Den 19 november rapporterade dagstidningen al-Arab al-Yawm att en leverans
kommit till det militära områdets sjukhus som drivs av Jordanien på Gazaremsan.
Konvojen anlände till Gaza via Kerem Shalom-övergången och innehöll 8 lastbilar
med medicinsk utrustning och instrument, bl a medicin och en modern
röntgenapparat. Sedan etableringen i januari 2009 har sjukhuset behandlat 155 000
medicinska fall och har utfört 2 020 större operationer och 3.090 mindre operationer.
Psykiatrisk hjälp från Jordanien till invånare i Gaza: Den 22 november skrev
dagstidningen al-Rai om ett jordanskt team av fem psykiatriker som har gett
psykologiskt stöd under den gångna månaden till invånare på Gazaremsan. Teamet
har instruerat och utbildat 85 personer ur insatsstyrkor och läkarteam inom ramen
för fem psykologiska stödkurser.
Stöd inför festivalen för Eid al-Adha


Gaza: Till Eid al-Adha festival infördes 7 000 nötkreatur till Gazaremsan.
Västbanken: IDF:s talesman meddelade att följande åtgärder vidtogs mellan 26
november och 2 december:
Palestinier tilläts komma in till Israel för att besöka nära familjemedlemmar.
Israeliska medborgare tilläts komma till Tulkarm i fordon genom Checkpoint 407.
Öppettiderna för Awarta-övergången, söder om Nablus hölls öppen till 10:00
En vägspärr som hade placerats vid vägen mellan Jenin och Tulkarm togs bort för att
påskynda övergången mellan de två städerna.


En vägspärr som hade placerats i området Kfar Dahariya togs bort i syfte att
förbättra tillgången till byarna nära Hebron.
Mer än 50 vägspärrar i Judéen och Samarien togs bort permanent.
Gifta män över 45 år tilläts komma in på Tempelberget för böner med ett särskilt
tillstånd. Män över 50 år fick komma in utan särskilt tillstånd. Gifta kvinnor mellan
30 och 45 fick komma in på Tempelberget med ett särskilt tillstånd, och kvinnor 45
år eller äldre fick komma in utan särskilt tillstånd.
Under helgen minskade IDF också sin verksamhet i huvudsak i Västbankens städer
och öppettiderna för den palestinska polisen i dessa städer har förlängts.

Viktiga uttalanden:
Marc Otte, EU:s sändebud i Mellanöstern konstaterade följande till arbetsgruppen för
Mellanöstern-frågor i Europaparlamentet, den 24 november:
Det har varit en ekonomisk förbättring på Västbanken, främst på grund av
avlägsnade kontrollstationer.


Det råder ingen brist på utrustning eller cement för byggande i Gaza och Hamas
kontrollerar resurserna.
Hamas har sagt upp medarbetare och har utsett sitt eget folk och det är anledningen
till att det inte byggs i Gaza.
Den rådande ekonomin i Gaza är inte en officiell ekonomi utan en tunnelekonomi,
det finns ingen brist i Gaza men det finns ett problem med arbetslöshet främst för
civila som inte är Hamas-anhängare och inte har köpkraft.

Säkerhetsstängslet har visat sig vara effektivt i kampen mot terrorismen.

The economic situation in the Palestinian Authority and Israeli relief measures - periodic update


Truck crossings between Israel and the West Bank: 2007 - 2008

1.  Points for emphasis

 • Growth continues in the West Bank. Fayyad recently addressed the growth of 8% or more that is projected for 2009. In an interview with the New York Times on November 11, Quartet emissary Blair anticipated that the Palestinian economy might reach a double-digit growth rate in 2009.
 • The second cellular company in the West Bank, Wataniya, commenced operations at the beginning of November with 3.8 MHz and 40,000 subscribers. According to various publications, the company is expected to bring investments estimated at about $700 million into the West Bank, and to bring revenues of $354 million into the treasury of the Palestinian Authority, while providing thousands of jobs.
 • The Palestinian Authority has a budget deficit of $200 million because of missing donations for 2009 (after receiving a $200 million contribution from Saudi Arabia).
 • Israel continues to transfer collected tax monies to the Palestinian Authority on a regular basis. In November, the Minister of Finance signed approval to transfer the monies to the Palestinian Authority. NIS 330 million was transferred on November 29 (compared with NIS 293 that was transferred in October).
 • Projects:

-        Construction work on the central structure in the French project of the Bethlehem industrial zone commenced in the middle of November. The project is being built in Area A.

-        The USAID project to upgrade the Jalameh crossing (Gilboa) has been completed. It enables the passage of thousands of travelers and hundreds of vehicles each week. The project has enabled 3.3 times more Israeli Arabs to enter the West Bank cities, from 16,000 in September to 52,000 in November.

-        The cornerstone was laid on October 13 for the new Al Jinan neighborhood in Jenin, in which about 1000 housing units will be constructed.

 • Progress on the project to construct West Bank electricity substations: The European Investment Bank approved on November 17 a € 250 million loan to the Israel Electric Corp. to finance its investment plans and investments in the power grid as part of a regional project. Concomitantly, a financial agreement was attained between the Israel Electric Corp. and the Palestine Electric Company, with the European Bank acting as facilitator for the construction of four substations in the West Bank. The project will be implemented by the Israel Electric Corporation. The European Investment Bank will provide the loan package for construction of the power lines from Israel and for financing the construction of the stations themselves.
 • The Palestinians canceled their participation in the annual meeting organized by the Ministry of Defense to promote infrastructure projects (water, sewage and electricity) in the West Bank and Gaza Strip. The meeting, which was to have been held on December 2 in Tel Aviv, with the participation of delegates from the international community who are involved in the projects, Palestinian representatives (head of the Water Authority and head of the Ministry of Energy), and Israeli representatives (from the Ministry of Defense, the Unit for the Coordination of Government Activities in the Territories-COGAT, the IDF, the Ministry of Foreign Affairs, the Water Authority, and the Israel Electric Corp.), was postponed.

Details of the above points:

2.  Statistics on the improved economic situation:

 • The Palestinian national product: A 5.6% increase in the first quarter of 2009 compared with the corresponding quarter last year, and a 5.4% increase in the second quarter of 2009, compared with the corresponding quarter in 2008.

 • Unemployment in the West Bank: A drop from 19% in the first quarter of 2008 to 17.7% in the first quarter of this year. A drop from 18.2% unemployment in the second quarter of 2008 to 16.4% in the second quarter of 2009.

 • Unemployment in the Gaza Strip: A drop from 45.5% in the second quarter of 2008 to 36% in the second quarter of 2009.

 • Growth: In an interview with WP and Newsweek in October, Fayyad related to "8% growth in 2009, if not more," and described the growth as "very good." Special Quartet envoy Tony Blair mentioned the possibility of a double-digit growth rate in 2009.

 • Stock market: A 12.5% rise since the beginning of the year.

 • Foreign investments in the West Bank: A six-fold increase (!) compared with the corresponding period last year, as a result of the economic conferences that were held in Bethlehem and Nablus, and of the improved security in the area (this figure was provided by the Palestinians and the Joint Economic Conference held on September 2).

 • Truck traffic between Israel and Judea and Samaria: A 41% increase in the first half of 2009 compared with the corresponding period last year. There was a 22% increase in the crossing of goods into the Gaza Strip between September and October, and an additional 14% increase from October to November (source of data: COGAT).

 • Palestinian sales to Israel: From 2007 to 2008 there was a 6.8% increase, from $530 million to $566 million. In the first quarter of 2009, there was an 8% increase, from $136 million to $147 million (source: Central Bureau of Statistics).

 • Palestinian purchases from Israel: From 2007 to 2008 there was a 25% increase, from $2.6 billion to $3.25 billion. In the first quarter of 2009, there was a decrease of 9.5% compared with the corresponding quarter in 2008, from $796 million to $720 million (source: Central Bureau of Statistics).

 • General Palestinian foreign trade (including with Israel): Imports in 2008 totaled $3.7 billion, of which 72% was from Israel. This is a 20% increase compared with 2007. Imports in 2008 increased by 3%, and reached $529 million. The PA’s total trade in 2008 was $4.3 billion - a 17% increase compared with 2007.

 • Energy: There was a 29% increase in gasoline consumption and a 7.6% increase in diesel fuel consumption in the first half of 2009, compared with the corresponding period last year (source: COGAT).

 • Imports of cement: In the first half of 2009 alone, 18% more cement was imported than in all of 2008 (source: COGAT).

 • Vehicle purchases: There was a 44% increase.

 • Tourism: In 2008 there was a 93% increase in the number of tourists in the Bethlehem area (about one million tourists), and a 31% increase in the Jericho area (about half a million tourists). The number of hotel stays in the third quarter of 2009 was 136,000 - a 42% increase compared with the corresponding quarter last year.

3.  Projects and developments that reflect the economic growth:

 • General: The Rawabi city project is in the advanced planning stage. A new mall and a cinema complex were opened in Nablus, exhibitions and economic conferences were held this year in the West Bank (in Al Bireh, Hebron and Nablus) attended by thousands of people, and there has been marked momentum in Ramallah which, in recent years, has become an unprecedentedly bustling and flourishing West Bank city of cafes and restaurants.

 • The cornerstone was recently laid for the al-Jinan neighborhood (on October 13) in which one thousand housing units will be built. In the first stage, 132 units will be constructed. The developer foresees completion of this stage in 2012.
 • The Bethlehem industrial zone - Work commenced in July on construction of the Bethlehem industrial zone, under the auspices of the French president. The plans involve the construction of a zone for light industry, handicrafts and stone crafts, located 12 km southeast of Bethlehem. The area of the first stage will be 230 dunams and later on it will encompass 3,500 dunams, all within Area A.This month, work began on construction of the central building in the area. All the project plans were approved. The Palestinians have still not submitted to Israel the plans for connecting the Hebron-Tarqumiyah access road and the plans for the sewer network and for trash removal. The prime minister instructed the entities dealing with the matter to participate in financing the planning of the access road to the industrial zone. The cost of the construction and the infrastructures required for the industrial zone are to be undertaken by the Palestinians and the French.

4.  Israeli measures and relief policy:

A.  General:

 • The Government decided to establish a ministerial committee headed by the prime minister to examine and promote economic measures that will lead to economic growth in the West Bank. A regional cooperation minister will be appointed, whose ministry will be in charge of coordinating and advancing the above matters.
 • The JEC, headed by Deputy Prime Minister Shalom and Palestinian Minister of National Economy, Bassem Khoury, met on September 2. The meeting that was to take place on November 8 was postponed at the request of the Palestinians due to the resignation of Minister Khoury (who was replaced by Hassan Abu Libdeh). A new date has not yet been set.
 • Collected taxes continue to be transferred from Israel to the Palestinian Authority. On November 29, NIS 330 million were transferred to the Palestinian authority treasury.

B.  Assistance for the festival of Eid al-Adha

Gaza: For the Eid al-Adha festival, some 7,000 head of cattle were brought into the Gaza Strip.

The West Bank: The following measures were taken between November 26th and December 2nd (announced by the IDF spokesman):

-         Palestinians were permitted to enter Israel for the purpose of visiting immediate family members.

-         Israeli citizens were permitted to enter Tulkarm in vehicles through Checkpoint 407.

-         The hours of operation of the Awarta checkpoint, south of Nablus, were extended to 10:00 p.m.

-         A roadblock that had been placed on the Jenin-Tulkarm road was removed in order to accelerate passage between the two cities.

-         A roadblock that had been placed in the area of Kfar Dahariya was removed in order to improve access to the villages near Hebron.

-         More than 50 roadblocks in Judea and Samaria were removed permanently.

-         Married men over the age 45 were allowed to enter the Temple Mount for prayers with a special permit. Men over the age of 50 were allowed to enter without a special permit. Married women between the ages of 30 and 45 were allowed to enter the Temple Mount with a special permit, and women age 45 or older were allowed to enter without a special permit.

During the holiday, the IDF also reduced its activities in the main West Bank cities, and the hours of operation of the Palestinian police in those cities were extended.

C.  Traffic and access facilitation

 • Checkpoints: The number of major checkpoints has been reduced since July 2007 from 41 to 14 today. For example, the Huwara checkpoint south of Nablus, which was one of the most difficult checkpoints in the West Bank, is now open 24 hours a day, despite the fact that, in the past, Nablus was known as the “terror capital.” In September, the Minister of Defense ordered the removal of 100 roadblocks in various places in the West Bank. Most of them have, indeed, been removed. It should be noted that for several months the IDF and the Civil Administration have been holding meetings with OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) in order to map the checkpoints and roadblocks in the territory, and to create a basis for discussion on the subject. It should be emphasized that removal of the checkpoints and roadblocks entails a calculated risk. For example, on July 9, 2009, an Israeli vehicle was shot at and the shooters exploited the opening of the checkpoint in Ramallah in order to escape from the city’s security forces. With the removal of the checkpoints near Kalkilya at the beginning of June and, for the first time in a decade, removal of the checkpoints surrounding the Palestinian cities, inter-city traffic flows uninterrupted. In addition to the removal of the checkpoints, some 150 roadblocks in the West Bank have also been removed. As mentioned, before Eid al-Adha, more than 50 other roadblocks were removed permanently.
 • Permitting Israeli Arabs to enter West Bank cities: Permitting Israeli Arabs to enter Jenin, Tulkarm, Jericho and Bethlehem has led to a significant increase in retail commercial activity in those cities, and has stimulated the local economy. According to the IDF Planning Division, revenues from the visits of Israeli Arabs in Jenin, Tulkarm and Nablus alone (out of all the cities which they are permitted to enter) total NIS 8 million each weekend!

 • Upgrade for the Gilboa crossing: The work on upgrading the crossing near Jenin has been completed with the help of USAID. The crossing was opened on October 13 and inaugurated a month later, on November 10, in the presence of Deputy Prime Minister and Minister of Regional Cooperation Silvan Shalom, Quartet envoy Tony Blair, Governor of Jenin Mussa Kadora, Gilboa Regional Council Head Danny Atar, representatives of the U.S. embassy and USAID. Now vehicles and not just pedestrians can enter (there is a crossing for merchandise operating near the passenger crossing). The crossing upgrade facilitates the movement of international organizations and diplomats, and is expected to significantly increase the number of Israeli Arabs entering the West Bank in their vehicles, thereby increasing the scope of their purchases in the area of Jenin and the northern West Bank. Between January and July of 2009, 78,000 Israeli Arabs entered Jenin, compared with 48,000 during the corresponding period last year. In September, 16,000 people went through the crossing, and in November, the first month in which the vehicle crossing was operative throughout the entire month, 52,000 people went through the crossing, i.e., more than 3 times as many as in September. Out of those 52,000 people, 12,000 crossed on foot and 40,000 in cars - through the new vehicle crossing (data from the Crossings Authority).

 • Allenby Bridge: A special ministerial committee, headed by Prime Minister Netanyahu, decided at the beginning of August to extend the operating hours of the Allenby Bridge crossing until midnight, for both people and goods, as a pilot project to continue until the end of the year. This measure has already led to a significant improvement for those crossing the bridge, and has greatly shortened the time it takes to cross. Official Palestinian entities report that this measure has already saved the Palestinian economy tens of millions of shekels. Meetings held by Israeli customs with business people and Palestinian customs agents (the last of which was held on August 18th), are helping to improve the service and to increase the movement of Palestinian goods across the bridge.

D.  Employment

-         The number of employment permits approved for Palestinians reached 54,318 in September 2009 (for work in Israel and for Israeli employers in West Bank settlements). 47,161 actually utilized these permits (about 86%).

-         The number of Palestinians employed in Israel increased by 8.4% compared with 2008.

-         The number of work days of Palestinian laborers in Israel increased by 19%.

-         About 14% of the Palestinian workforce is employed in Israel or in Israeli businesses in the West Bank.

-         About 5,000 permits were approved for overnight lodging in Israel, of which 4,373 were utilized, i.e., 87.5%.

-         In September 2009, the Minister of Defense approved an increase in the number of Palestinian construction workers by an additional 4,000.

These workers contribute a great deal to the growth in the West Bank, as do the 1,500 business people who are permitted to go through all the crossings between Israel and the West Bank without prior coordination, after being issued special cards (BMC - Business Man Card). It is important to note that the list of recipients of these documents is determined according to the request of the Palestinian Authority.

5. Policy in the Gaza Strip - humanitarian aid:

 • Before, during and after the Gaza Operation, Israel acted to enable the entrance of humanitarian aid into the Gaza Strip. Israel ensured the orderly operation of the electricity, communications and water infrastructures, including bringing in equipment and repair teams to repair water and sewer facilities during the operation, and to repair turbines and parts of the Gaza power station after the operation, including a two-month stay by a Siemens team, which conducted repairs and maintenance work at the power station, etc.
 • Supply of gasoline: In August, Israel renewed the supply of gasoline for private use, according to the standard determined by the High Court of Justice as the threshold sufficient for humanitarian needs. While the minimum quotas determined by the High Court of Justice are only partially filled because of the debts owed by the gas stations in Gaza to the Palestinian Authority, a decision was made in the summer by the Coordinator to meet the threshold set by the High Court of Justice: 800,000 liters of diesel fuel and 75,400 liters of gasoline per week are approved for transfer as the minimum for use for private transportation.
 • Supply of cooking gas: In general, cooking gas has been transferred to the Gaza Strip without restriction before, during and, of course, after the operation. Due to security reasons which jeopardize the continued operation of the terminal, Israel was recently compelled to reduce to a minimum the operation of the gas terminal at Nahal Oz depot and, for that purpose, an alternative was built for the transfer of cooking gas at Kerem Shalom. To some extent, this reduced the ability to transfer cooking gas to the Gaza Strip, and now action is being taken to increase the capacity at Kerem Shalom for a quick solution to the problem. As a rule, the transfer of the gas is coordinated with the Palestinian Fuel Administration Authority in Ramallah. The Authority pays for the transferred fuel (by means of tax offset) and is responsible for collecting the money from the gas stations in the Gaza Strip.
 • Diesel fuel for the power station: The transfer of 2.2 million liters a week (financed by the European Union) continues. It is important to note that the flow of diesel fuel to the power station took place throughout and after the operation.
 • Vital humanitarian infrastructure projects:

-         The Serry project: Israel is conducting a dialogue with Robert Serry, special emissary of UN Secretary-General, regarding vital humanitarian projects, primarily relating to sewer systems. Implementation of the projects will serve as a pilot to test the ability to supervise the entrance of equipment and materials for rehabilitating essential infrastructures. In talks with the Secretary-General's emissary, Israel expressed its willingness to coordinate the entrance of materials for repairing and sealing houses that were damaged during the operation, before the arrival of winter.

-         Sewage purification plant in Beit Lahia: The World Bank issued a tender for the second stage of the sewage purification project in the northern Gaza strip (Beit Lahia). In order to complete the first stage, actions have been implemented in recent months, including a visit by an expert on behalf of the Bank in July 2009. Israel approved drilling to conduct treated wastewater to the aquifer, and the required equipment was brought in to construct the facility, including cement, iron and aluminum. As mentioned, stage A of the plan (building collection and sedimentation pools) was completed in full. The World Bank issued the tender to entrepreneurs and investors for building the purification plant itself.

-         Other projects: In recent months, the implementation of several projects has been approved, among which are a German sewage plant, repair of a flour mill, approval for restoration of the American school (the Americans do not intend to restore the structure at this stage, but rather to operate the school in another structure. For that purpose, the entrance of equipment for the school was approved), as well as a project of greenhouses and chicken coops at the request of USAID.

 • Supervisory mechanism for monies and materials: Israel is conducting discussions with the Palestinian Authority, the US, EU representatives in the area and others, with the aim of establishing an agreed-upon supervisory mechanism, subject to international standards, which will ensure, if and when a decision is made to that effect, that monies, materials and equipment that are brought into the Gaza Strip for vital humanitarian projects actually reach their destinations. The dialogue with the Palestinian Authority on supervision of the monies and the structure of their banking system is moving along slowly.
 • Food: All food products are brought into the Gaza Strip, except for those that definitely constitute luxuries.
 • Agriculture: Fertilizers that are not dual purpose, potato seeds, eggs for reproduction, bees, equipment required for the Dutch project dealing with the export of flowers, etc.
 • Monies: Each month Israel transfers NIS 50 million to the Gaza Strip for salaries for Palestinian Authority employees, and up to $13.5 million for salaries for UNRWA workers (most of them Palestinians).
 • Infrastructures and energy: Most of the equipment required for the work of the Siemens people at the Gaza Strip power plant was brought in. Israel does not restrict the quantity of cooking gas brought into the Gaza Strip, and it is determined by the Palestinians according to demand. As mentioned, Israel enables the supply of fuel to the Gaza Strip in the quantities required for reasonable subsistence, as determined by the High Court of Justice. The order is coordinated and paid for directly by the Authority vis-à-vis the fuel suppliers. There is no quota on cooking gas, but due to technical and security problems which are in the process of resolution, the supply was limited in November.
 • Education: At the beginning of November, the Civil Administration permitted the transfer of equipment designated for the UNRWA schools: notebooks, school bags, writing implements and text books. Two Braille printers were also brought in.

 • Health: the Jordanian field hospital in Gaza: The hospital was established near the end of the operation. The daily al-Arab al-Yawm reported (on November 19th) on the arrival of a supply convoy for the military field hospital operated by Jordan in the Gaza Strip. The convoy arrived in Gaza through the Kerem Shalom crossing and contained 8 trucks carrying medical equipment and instruments, including drugs and a modern x-ray machine. Since its establishment in January 2009, the hospital has treated 155,000 medical cases and performed 2,020 major surgeries and 3,090 minor surgeries.

 • Health: Psychiatric help provided by Jordan to residents of the Gaza Strip: The daily al-Rai reported (on November 22) on a Jordanian team of five psychiatrists who have been providing psychological assistance for the past month to residents of the Gaza Strip. The team instructed and trained 85 people on emergency teams and medical teams, in the framework of five psychological aid courses.

6.  Important statements:

Marc Otte, European Union emissary to the Middle East, to the working group for Middle East affairs in the European Parliament (November 24):

-         There has been an economic improvement in the West Bank, primarily due to removal of the checkpoints.

-         There is no shortage of equipment or cement for construction in Gaza, and Hamas is controlling the resources.

-         - Hamas dismissed employees of the systems and appointed its own people, and that is the reason that there is no construction in Gaza.

-         The prevailing economy in Gaza is not an official economy but rather an economy of tunnels; there are no shortages in Gaza, but there is a problem of unemployment, primarily for civilians who are not close to Hamas and have no buying power.

-         The security fence has proven its effectiveness in the fight against terrorism.

Palestinska Myndighetens Premiärminister Salam Fayyad diskuterade den fortsatta tillväxten på Västbanken i en intervju med Washington Post och Newsweek i oktober 2009. Han beskrev tillväxten som ”mycket bra” och noterade att ekonomin under 2009 vuxit med 8% ”eller t o m mer”. Kvartettens särskilde sändebud, Tony Blair tror att man kommer att uppnå en tvåsiffrig ökning under 2009.

Svensk Israel-Information (SII) bevakar Mellanöstern i allmänhet och Israel/Palestina i synnerhet. SII söker sprida nyheter om regionen som av någon anledning inte kommer fram i det allmänna mediebruset, men som ändå är viktiga för förståelsen av regionen och konflikterna. Se också vår hemsida www.si-info.org för mer material.