Nordic Growth Market NGM AB

Den extra granskningen av NGM-bolagens årsredovisningar för år 2002 är avslutad

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:31 CEST

NGM har från och med i år anlitat två oberoende granskningsmän, Hans Borneroth och Peter Wigforss, för att undersöka om de bolag som är noterade på NGM Equity har genomfört den externa ekonomiska rapporteringen i årsredovisningarna på ett börsmässigt sätt.

Årets granskning är nu avslutad. Granskningen avsåg främst tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendationer, totalt granskades ett tiotal punkter.

Granskningsmännen konstaterar i sin rapport att standarden generellt sett är god. Detta gäller särskilt årsredovisningens kärna, dvs uppställningen av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalysen.

Bland de områden där redovisningen, enligt granskningsmännen, kan förbättras kan särskilt nämnas; resultat per aktie, ersättningar till ledande befattningshavare, styrelsens arbete och nedskrivningar.

Nordic Growth Market anser att extern granskning av årsredovisningar utgör ett värdefullt komplement till Nordic Growth Markets egna interna granskning och avser att löpande låta granska standarden i de noterade bolagens externa rapportering.

Syftet med granskningsinsatserna är att de skall leda till ökad kvalitet och jämförbarhet samt mer rättvisande värdering för respektive bolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Myrdal, Chefsjurist, NGM: 08-566 390 00
Hans Borneroth: 070-769 47 04
Peter Wigforss: 070-553 38 43