Näringsdepartementet

Den framtida sammanhållningspolitikens inriktning presenteras av kommissionen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 15:09 CET

Europeiska kommissionen presenterar idag den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Den innehåller Europeiska kommissionens viktigaste förslag och inriktningen för hur sammanhållningspolitiken kan reformeras under den kommande programperiod som påbörjas 2014.

- Jag välkomnar kommissionens rapport. Den blir ett avstamp för vår fortsatta dialog med den nationella och regionala nivån kring hur vi ska förbereda oss för det kommande förhandlingsarbetet inom EU inför den nya programperioden, säger regionminister Anna-Karin Hatt .

Sverige ser positivt på att kommissionens inriktning tydligt anger att sammanhållningspolitiken utgör ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå målen i Europa 2020 strategin i partnerskap med aktörer på nationell, regional och lokal nivå. För att målen i strategin ska kunna nås behövs delaktighet och förankring på alla nivåer; lokal, regional och nationell.

-I förhandlingarna kommer det för Sveriges del bland annat vara viktigt att de glest befolkade områdenas särskilda situation i norra Sverige uppmärksammas, liksom kopplingen till makroregionala strategier, såsom EU:s strategi för Östersjöregionen, som kan bidra till en fokusering på viktiga insatser inom ett gemensamt strategiskt utvecklingsområde.

Rapporten är ett resultat av en flerårig konsultationsrunda med nationella, regionala och lokala företrädare samt övriga aktörer inom regional och lokal utveckling. Sveriges regering välkomnar denna omfattande rapport som är startskottet för de kommande årens diskussioner och förhandlingar inom EU om den framtida sammanhållningspolitiken.

Näringsdepartementet kommer att bjuda till en hearing med anledning av den femte sammanhållningsrapporten, som äger rum i januari 2011.

Länk till:
Sammanhållningsrapporten: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm

DG regios hemsida:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Europa 2020:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Johanna Martin
Pressekreterare
070 206 75 62