Statistiska centralbyrån, SCB

Den inhemska efterfrågan driver tillväxten

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:40 CEST

Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv, 2:a kv 2005

Den inhemska efterfrågan driver tillväxten

I Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste kvartalsrapport Sveriges Ekonomi – statistiskt perspektiv ges fördjupad information om det senaste kvartalets ekonomiska utveckling. Rapporten presenteras i samband med SCB:s konferens ”Produktivitet och Ekonomisk Tillväxt”

En ökad efterfrågan från hemmamarknaden ser nu ut att ha tagit över i svensk ekonomi. Den exportökning som gav ekonomin en underliggande styrka under förra året har nu avtagit och bidrog inte till tillväxten under andra kvartalet. Istället är det hushållens konsumtion som tagit över rollen som motor, och då kanske främst den konsumtion som genereras av inköp till byggande och boende. Importen har också ökat som en följd av detta.

Investeringskonjunkturen är fortsatt stark, framför allt vad gäller byggandet men också för maskininvesteringar. Denna underbyggs främst av ett lågt och under andra kvartalet fallande ränteläge samt god vinstutveckling i industrin. Sysselsättningen har varit i stort sett oförändrad jämfört med andra kvartalet förra året, trots att vakanserna ökat och långtidssjukskrivningarna minskat. Att sysselsättningen inte ökar beror sannolikt på en ökad strukturell arbetslöshet och matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Hushållens konsumtionstillväxt under andra kvartalet kompenserade mer än väl den för många oväntade nedgången under första kvartalet. I en specialartikel speglas sambandet mellan omsättningsstatistiken och hushållens konsumtion enligt nationalräkenskaperna, för att ge en ledtråd till hur statistiken skall tolkas.

Effekterna av de skador som orsakades av stormen Gudrun har också detaljstuderats i en specialartikel. Det är svårt att säga något om de långsiktiga effekterna ännu men kortsiktigt ledde stormen dels till ett minskad förädlingsvärde i skogsbranschen under första halvåret med 4 miljarder kronor dels till en omfördelning inom lagren.

Hushållens sparande har legat stabilt på en hög nivå sedan 2001. Andra kvartalet 2005 visade en god utveckling i hushållens konsumtion till följd av aktieutdelningar, skatteåterbäring och stigande löner samt en samtidig uppgång i tillgångsvärden för såväl värdepapper som fasta tillgångar.

En specialartikel behandlar innebörden av en kommande metodförändring för ofördelade banktjänster i nationalräkenskaperna (Financial Intermediate Services Indirectly Measures eller FISIM).


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Producent
SCB, Enheten för Ekonomisk Analys
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-667 77 88
Förfrågningar
Monica Nelson Edberg
Tfn 08-506 945 66
E-post monica.nelsonedberg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.