Näringsdepartementet

Den IT-politiska strategigruppen presenterar verksamhetsplan

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 15:52 CET

Regeringens IT-politiska strategigrupp

Den IT-politiska strategigruppen presenterar idag sin verksamhetsplan för sin mandatperiod som sträcker sig fram till november 2006. Regeringen tillsatte i juni 2003 en IT-politisk strategigrupp som ska vara rådgivande till regeringen och fungera som en pådrivande kraft för att uppnå det IT-politiska målet om ett informationssamhälle för alla. Gruppen skall verka departementsöverskridande och samordnande, samt driva debatten och öka medvetenheten om det framväxande informationssamhällets möjligheter och risker.

Strategigruppen ska främja samarbete över sektorsgränser och geografiska områden och främja helhetssyn, gemensamma visioner och strategier utifrån nationella likväl som lokala och regionala förutsättningar.

– Under denna period kommer vår främsta fokus att vara att främja samordning och integration av IT-politiken inom alla politikområden, säger Christer Sturmark, ordförande för den IT-politiska strategigruppen.

– IT är ett av de främsta verktygen för effektivisering och ökad produktivitet, såväl i det privata näringslivet som i den offentliga sektorn. Därmed är IT centralt för tillväxten i vårt land, där allt färre måste göra mer för fler, av rent demografiska skäl, fortsätter han.

Strategigruppen ska också bistå Delegationen för offentliga e-tjänster samt andra grupper inom Regeringskansliet, såsom t.ex. Arbetsgruppen för innovationspolitik, Forum för IT och miljö och Arbetsgruppen för IT och demokrati.

– En effektiv IT-användning i vårt samhälle skapar bättre grogrund för tillväxt och nationell utveckling där fokus måste vara på nytta och behov inom samhällets olika sektorer, säger Christer Sturmark.

– Vi vill att våra politiker och beslutsfattare pratar om nyttan med IT inom sin respektive verksamhet. Vi vill bistå dem med goda exempel och främja kunskapen om IT som ett verktyg för att uppnå mål för tillväxt och samhällsutveckling, fortsätter han.

Verksamhetsplanen presenterar inriktningen på den IT-politiska strategigruppens verksamhet, roll, visioner och mål. Strategigruppen har i verksamhetsplanen identifierat ett antal fokusområden, efter att ha beaktat bland annat ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) utvärdering av IT-politiken, strategigruppens två hearingar ”Vad är IT-politik” i oktober 2003 samt IT-kommissionens slutrapport ”Digitala tjänster – hur då?”.

– Vi har under hösten inriktat vårt arbete på att ta del av hur olika aktörer, organisationer och enskilda personer ser på svensk IT-politik. Resulterat av detta är beskrivet i denna verksamhetsplan, säger Christer Sturmark.

– Vi kommer att arbeta med ett antal fokusområden i olika arbetsgrupper och projekt i samarbete med berörda departement och andra aktörer i syfte att bredda vår verksamhet och kompetens. Under vårt första verksamhetsår väljer vi att prioritera tillgänglighet, tillit, tillväxt, lärande, vård och omsorg, fortsätter han.

Strategigruppens inriktning under verksamhetsperioden är att:
– Integrera IT-politiken i alla andra politikområden.
– Skapa forum för dialog och samarbetsformer internt mellan departementen samt externt med näringsliv, myndigheter och övrig offentlig sektor
– Ta tillvara redan befintliga och pågående satsningar, förslag och visioner
– Främja utarbetandet av kvantifierbara och mätbara mål för respektive projekt och IT-politiskt mål
– Sprida goda exempel på tillväxtskapande IT-användning.
– Skapa debatt och opinionsbildning om det framväxande informationssamhällets möjligheter och risker
– Identifiera inom vilka område staten bör ha en roll för att uppnå de IT-politiska målen
– Öka den svenska närvaron i internationella IT-politiska sammanhang.

Våra fokusområden är:
– Tillgänglighet och tillit
– Tillväxt
– Miljö och ett ekologiskt hållbart samhälle
– Vård och omsorg
– Demokrati
– Skola och lärande
– Kultur
– Biståndspolitik och digitala klyftor

Maria Häll
Ämnessakkunnig
08 - 405 21 49
070 – 535 41 38

Christer Sturmark
Ordförande
0708 - 380 480