Länsstyrelsen Västerbotten

Den kommunala kompetensen och samverkan ska utredas

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 16:10 CEST

Landshövding Lorentz Andersson har utsetts till särskild utredare av regeringen. Han ska utreda frågor om den kommunala kompetensen och kommunal samverkan för att anpassa kommunernas och landstingens befogenheter till samhällsutvecklingen.

- Kommunerna har i skrivelser till regeringen påtalat att kommunallagen gör det svårt för dem att ta tillvara EU:s strukturfondsmedel på ett bra sätt. Vi ska nu se över den frågan, säger kommunminister Sven-Erik Österberg.

- Detta är ett välkänt problem som vi brottats med under alla våra år som medlemmar i EU. Jag ser det som en utmaning och nödvändighet att vi ser över och anpassar vårt regelsystem till tidens utveckling, säger Landshövding Lorentz Andersson.

Utredare ska bl.a.
- utforma generella riktlinjer för undantag från lokaliserings- och självkostnadsprinciperna.
- se över lämpligheten av kommunal finansiering av statliga verksamheter,
- tydliggöra utrymmet för kommunalt stöd till näringslivet,
- utreda behovet och konsekvenserna av kommunal medfinansiering av vissa projekt som söker EU-bidrag.

- En viktig del av utredningen blir att sammanställa och utvärdera de erfarenheter som finns av kommunal samverkan och föreslå nya samverkansformer för framtiden, avslutar Lorentz Andersson som naturligtvis inte ensam kommer att genomföra uppdraget.


Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70