Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Den nya skollagen tvingar hemundervisande familjer i exil – socialanmälningar och extrema viten

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2012 12:16 CET

Kommunernas tolkning av den nya skollagen framträder nu allt klarare. Erkänt goda hemundervisande familjer får socialanmälningar "av rutin" som en slags "bestraffning" utanför det vanliga rättssystemet. För en familj har ett vitesutdömande på 180 000 kr(!) begärts för 1 års hemundervisning av 1 barn. Ett tiotal familjer har lämnat Sverige i en form av politisk exil. Allt detta trots att den nya lagens juridiska innebörd ännu inte är klarlagd. I praktiken utvisas svenskar ur landet av ideologiska skäl, anser ROHUS. Lotta Edholm (fp) vill ytterligare förstärka detta och har begärt en ändring av socialtjänstlagen för att kunna omhänderta hemundervisade barn. Edholms förslag strider mot samtliga MR-konventioner angående rätten till undervisning.

Hemundervisning – världens snabbast växande skolform
Hemundervisning är kunskapssamhällets första stora pedagogiska innovation. Runt om i världen växer denna skolform med inlärning i familjemiljö. Det är en pedagogik som visat sig fungera alldeles utmärkt, både akademiskt och socialt. Uppskattningsvis hemundervisas 2-3 miljoner barn runt om i världen idag, i både mogna och nya demokratier. Ledande hemundervisningsnationer är USA, Storbrittanien, Kanada och Ryssland(!) som samtliga har från uppskattningsvis närmare 100 000 hemundervisande barn upp till den försiktiga uppskattningen för USA på närmare 2 miljoner hemundervisade barn.

Vad säger lagarna och MR-konventionerna?
Lagstöd för hemundervisning finns i de allra flesta demokratiska länder. Det mest anmärkningsvärda undantaget är Tyskland med sin skollag från 1938. Sverige närmar sig dock det tyska undantaget genom kommunernas tolkning av den nya skollagens formulering "synnerliga skäl" - en formulering som lagrådet ifrågasatte.

ROHUS hävdar dock att svenska kommuners tolkning av den nya skollagen bryter mot Europakonventionen vilken är övergripande svensk lag sedan 1995.  Tolkningen bryter även mot FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna artikel 26.3, FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter artikel 13, och FN:s barnkonvention artikel 29.2. FN:s särskilde rapportör om rätten till utbildning bekräftar detta i sin kritik av Tyskland och säger explicit att hemundervisning en giltig utbildningsform och att rätten till utbildning inte får tolkas som att endast innebära skoltvång. Många svenska kommuners tolkning av den nya skollagen bryter idag mot samtliga dessa konventioner.

Tre aktuella mål gällande hemundervisning har beviljats prövningstillstånd hos Kammarrätten. Målen är inte avgjorda ännu vilket innebär att hur den nya lagen ska tolkas ännu inte är rättsligt avgjort.

"Frågan om hemundervisning är alltså långt ifrån entydig, vare sig pedagogiskt, socialt eller juridiskt", säger ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand. "Snarare kan man säga att svenska kommuner driver en politisk och ideologisk linje baserad på fördomar och okunskap, snarare än på fakta."

Hur drabbas svenska familjer?
Flera svenska kommuner sätter dock redan in hårda repressalier mot hemundervisande familjer trots att deras ärenden ännu inte är avgjorda i domstol, och trots att den nya skollagens status gällande hemundervisning ännu inte är juridiskt avgjord.

En familj på Öland, vars barn mobbades i skolan och vilka återhämtade sig dokumenterat snabbt genom familjens hemundervisning, utreds nu av socialtjänsten efter att upprepade gånger ha anmälts av skolans rektor för hemundervisning.

I Uppsala anmäldes en erkänt god familj till socialtjänsten av en rektor med hänvisning till att det var "en rutin". Rektorn hade inte ens bett att få träffa familjen först. Socialtjänsten dock valde att inte göra en socialutredning med hänvisning till att det rörde sig om en skolrättslig fråga vilket inte är ett ärende för socialtjänsten. Dock har kommunen begärt att få utdömt ett vite på 180000 kr av familjen för ett års hemundervisning av ett barn. Familjen har bett om ett förutsättningslöst samtal med kommunen, men det ansvariga kommunalrådet har vägrat.  Detta vite är så stort att det kan möjliggöra för familjen att få politisk asyl i USA. En tysk familj fick politisk asyl i USA i januari 2011 för ett betydligt mindre belopp i kombination med andra trakasserier.

Ett tiotal hemundervisande familjer har redan gått i politisk exil till mer näraliggande länder för att undkomma denna behandling. De har flytt till Åland, Danmark, Frankrike och Kanada. På Åland finns idag en hel liten koloni av hemundervisande svenska emigranter.

(Fp) föreslår lagändring för att möjliggöra tvångsomhändertaganden
Stockholms kommuns skolborgarråd Lotta Edholm (fp) skrev tillsammans med Ann-Katrin Åslund (fp) en debattartikel i Aftonbladet 120110 där man kräver en ändring av socialtjänstlagen så att hemundervisade barn ska kunna tvångsomhändertas. Lotta Edholm vidhåller sin uppfattning i sin blogg och i en debatt i Studio Ett 120112 och har även skrivit om detta i flera inlägg på sin blogg.

Enligt vad som kommit till ROHUS kännedom tillämpar Stockholms kommun redan idag en hård linje där man använder socialtjänstlagen som en slags icke-officiell polis/domstol gentemot hemundervisande familjer i kommunen. I ett fall tvingade en tjänsteman i kommunen en rektor att skriva en socialanmälan mot en familj som rektorn kände mycket väl, och inte kände någon oro för. I ett annat fall har en hemundervisande familj fått ständigt upprepade socialutredningar trots att man inte kunnat hitta något fel hos familjen. Denna utveckling vill nu Lotta Edholm befästa i lag och dessutom göra hemundervisning till ett motiv för tvångsomhändertagande. På direkt mejlfråga från ROHUS svarar dock utbildningsministern att Lotta Edholm inte talar för regeringen, och att det därför inte är ett förslag från regeringen.

Som en dov bakgrund finns fallet med Dominic Johansson som omhändertogs på Arlanda av den gotländska socialtjänsten under dramatiska omständigheter sommaren 2009 med hemundervisning som centralt uppgivet skäl. Gotlands kommun har senare förnekat detta, men ord står emot ord och fallet är ännu inte uppklarat och ligger bland annat hos Europadomstolen.

Ett svenskt politiskt förtryck av familjer i strid med MR-konventionerna
ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand menar att det som idag sker i Sverige är att betrakta som ett allt öppnare politiskt förtryck där hemundervisande familjer utsätts för sådana offentliga kränkningar att de finner för säkrast att lämna landet. Det finns inga rimliga skäl för detta. Hemundervisning är en globalt växande skolform i kunskapssamhället. Hemundervisning ger dokumenterat goda resultat, både akademiskt och socialt. Hemundervisning är godkänt i MR-konventionerna. Hemundervisning är lagligt i de allra flesta demokratier inklusive samtliga våra nordiska grannländer.

Att ansvariga svenska politiker låter ett ideologiskt förtryck av goda familjer fortgå i strid med MR-konventionerna är utomordentligt uppseendeväckande. Det strider mot demokratins och de mänskliga rättigheternas fundamenta. Det kommer att leda till stor internationell uppmärksamhet.

ROHUS har under lång tid försökt få till stånd ett personligt möte med utbildningsminister Jan Björklund utan att lyckas.

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ROHUS – är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som verkar för att få hemundervisning erkänt i Sverige i linje med de internationella människorättskonventionerna, och med utvecklingen i den demokratiska världen. www.rohus.nu