Justitiedepartementet

Den sexuella integriteten stärks i ny lag

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:21 CET

Nr 66

I samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har justitieminister
Thomas Bodström idag presenterat ett utkast till förslag till ny
sexualbrottslagstiftning. Några av de viktigaste punkterna i förslaget
är:

· Våldtäktsbrottet utvidgas. Fler gärningar kommer i framtiden att
bedömas som våldtäkt till exempel genom att kravet på tvång sätts lägre
och att de allvarligaste fallen av sexuellt utnyttjande arbetas in i
våldtäktsbestämmelsen.

· Det införs en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn och
tillämpningsområdet för sådana brott utvidgas genom att kravet på tvång
tas bort.

· Förbudet mot köp av sexuella tjänster av ungdomar skärps, dels genom
att tillämpningsområdet utvidgas, dels genom att straffmaximum för
brottet höjs.

· Det införs ett absolut förbud mot att använda ungdomar vid allvarliga
former av sexuell posering.

· Sexköpslagen arbetas in i 6 kapitlet i brottsbalken och
tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta även den som nyttjar en
sexuell tjänst men låter någon annan betala.

· Det införs en särskild straffbestämmelse om koppleriansvar för brott
som riktar sig mot barn under 18 år. Tillämpningsområdet utvidgas till
att omfatta även fall där någon främjar eller otillbörligt ekonomiskt
utnyttjar en person under 18 år vid allvarliga former av sexuell
posering.

· Tillämpningsområdet för den särskilda preskriptionsbestämmelsen för
allvarliga sexualbrott mot barn utvidgas genom att preskriptionstiden
förlängs så att den börjar löpa först från barnets myndighetsålder (18
år). Regeln ska också omfatta det nya koppleribrottet som riktar sig
mot barn.

· Vi tar bort kravet på dubbel straffbarhet så att domstolarna i
Sverige ska kunna döma för allvarliga sexualbrott mot barn under 18 år
som har begåtts utomlands.

– Med det nya lagförslaget sätter vi ett särskilt fokus på barnen och
markerar allvaret i sexualbrott som riktar sig mot barn samt ökar
skyddet för vuxnas sexuella integritet, säger justitieminister Thomas
Bodström.

Linda Romanus
Pressekreterare
08-405 47 22
070-592 58 17

Agneta Bäcklund
Departementsråd
08-405 46 33

Gunilla Berglund
Rättssakkunnig
08-405 34 18

Marielle Nakunzi
Politiskt sakkunnig (v)
08-405 25 79
070-894 92 91