ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Den svenska energiintensiva industrins konkurrenskraft hotas när klimatmålen skall nås

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 11:32 CEST

ITPS har, på uppdrag av regeringen, analyserat vilka effekter olika klimatpolitiska beslut får på den svenska energiintensiva industrins konkurrenskraft. Analysen visar att handeln med utsläppsrätter åtminstone på kort sikt kommer att få betydande effekter på den energiintensiva industrins konkurrenskraft.

? Handeln med utsläppsrätter leder till en strukturomvandling med utslagning av anläggningar och betydande effekter på exporten och sysselsättning inom den energiintensiva industrin. Gratis tilldelning av utsläppsrätter skyddar inte företagens konkurrenskraft men innebär att företagens soliditet ökar, säger Eva Alfredsson, projektledare.

På lång sikt kommer anpassningen till kostnaderna för utsläppsrätter primärt att ske genom förskjutningar i näringslivet från tung industri till mindre fossilenergi­beroende industri.

De viktigaste slutsatserna man kan dra av de analyser som gjorts är:

· Uppfyllandet av klimatmålen resulterar i stora kostnader för den energiintensiva industrin vilket i sin tur får effekter på exporten och sysselsättningen.

· De branscher som påverkas mest är de som tidigare haft de största skattenedsättningarna dvs. de med råvarurelaterade utsläpp såsom Cement och kalk, raffinaderier och stål och metall.

· Ett slopande av koldioxidskatten kan till viss del kompensera för den kostnadsökning som handeln med utsläppsrätter innebär. Det är också viktigt att de flexibla mekanismer som Kyotoavtalet tillåter utnyttjas.

Uppdraget överlämnas i dag till regeringen. Rapporten Basindustrin och Kyoto ? Effekter på konkurrenskraft av handel med utsläppsrätter (A2004:019) finns att ladda ner från ITPS hemsida: www.itps.se

För ytterligare information:
Eva Alfredsson, projektledare, ITPS, tel 063?16 66 08, eva.alfredsson@itps.se
Göran Hallin, enhetschef, ITPS, tel 08?456 67 23, goran.hallin@itps.se


_______________________________________

Åsa Sjödin
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tel: 063-16 66 18, Fax: 063-16 66 01
E-post: asa.sjodin@itps.se
www.itps.se