Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Den svenska handelsflottan fortsätter växa

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:00 CET

Under 2005 ökade antalet fartyg i den svenskregistrerade (svenskflaggade) handelsflottan med 18 fartyg och uppgick i slutet av året till 452 fartyg.

Den sammanlagda bruttodräktigheten för den svenska handelsflottan var 3,8 miljoner. Passagerarfartygsflottan ökade nettomässigt med fem fartyg, medan lastfartygsflottan ökade med tretton fartyg. Lastfartygsflottan tillfördes 14 fartyg under året och 1 fartyg avregistrerades. För passagerarfartygsflottan var motsvarande uppgifter 6 nyregistreringar och 1 avregistrering. Samtliga uppgifter avser fartyg med en bruttodräktighet på 100 eller mer.

Totalt tillfördes den svenska flottan 20 fartyg under 2005. Fyra av dem var till följd av flaggskifte, det vill säga fartyg som överfördes från ett utländskt register till det svenska. Ytterligare sju fartyg köptes in till förmån för svensk flagg. Nio fartyg var nybyggen som levererades till svensk flagg under året.

Antalet avregistrerade fartyg 2004 uppgick till två, ett torrlast- och ett passagerarfartyg. Torrlastfartyget bedöms ha avregistrerats till följd av utflaggning och passagerarfartyget såldes till utlandet.

Den trendmässiga minskningen av den svenska handelsflottan mellan storhetstiden under 1970-talets mitt och inledningen av 2000-talet har nu ersatts av en uppgång i såväl antal fartyg som tonnage. Den uppgång som noterades 1989–1992 var till stor del en följd av tillförseln av ett antal stora tankfartyg till det svenska registret. Nedgången under åren därefter var följden av att samma fartyg flaggades ut till andra register. 1994 började de nya skeppsmätningsreglerna att tillämpas fullt ut, vilket fick till följd att bruttodräktigheten på 1994 års handelsflotta ökade med cirka 0,5 miljoner.

Tabeller och figur finns i bifogade pdf-dokument.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.
Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Lloyd´s Register – Fairplay Research.
Christopher Pålsson, telefon: 031-704 43 30, e-post: research@lrfairplay.com

Var god ange SIKA/Lloyd´s Register - Fairplay Research som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.