Jays AB (publ)

Den svenska hörlurstillverkaren JAYS AB (publ) har idag hållit årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 10:58 CEST

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 maj 2009 – 30 april 2010.

Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheteter avseende under räkenskapsåret 1 maj 2009 – 30 april 2010. Det noterades att berörda styrelseledamöter ej deltog i beslutet.

Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Beslut om styrelse- och revisionsarvoden
Stämman beslutade att fastställa arvoden till styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att styrelsearvode utgår till styrelseledamöter, som ej är verksamma eller anställda i bolaget, med 40 000 kr och till styrelseordförande med 60 000 kr. Arvode till revisor skall utgå med belopp enligt godkänd räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma välja Rune Torbjörnsen, Patrik Mellin, Fredrik Vojbacke och Jakob Johansson till styrelseledamöter samt Peter Lumholdt till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av Alexander Hagberg på Ernst & Young AB revisionsbyrå.

Beslut om en emission av konvertibla skuldebrev
Stämman beslutade om en emission av konvertibla skuldebrev enligt av styrelsen framlagt förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller optionsrätter, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt.

Beslut om bemyndigaden för styrelsen att vidta mindre ändringar vid registrering
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta mindre ändringar som krävs för registrering av ovan nämnda beslut.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires user’s body and soul.The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 20 countries worldwide.