Naturvårdsverket

Deponeringen av brännbart avfall minskar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 10:00 CEST

Hanteringen av brännbart avfall blir allt bättre. Det visar en uppföljning Naturvårdsverket har gjort av gällande förbud. I de flesta län upphör deponeringen av brännbart avfall helt till 2005-2006. Naturvårdsverket bedömer att samhället kommer att klara förbudet att deponera brännbart avfall.

Naturvårdsverket har gjort en uppföljning av förbudet att deponera brännbart avfall. Förbudet trädde i kraft den 1 januari 2002, men på grund av kapacitetsbrist att behandla avfallet har deponeringen behövt fortsätta. Uppföljningen visar att hanteringen av brännbart avfall blir allt bättre.

– Att mindre mängder brännbart avfall deponeras innebär en stor förbättring av avfallshanteringen, säger Christian Haglund, handläggare av avfallsfrågor på Naturvårdsverket. Det är dock viktigt att det inte sker en ensidig satsning på avfallsförbränning. De planer för utbyggnad av förbränning som nu är beslutade bör räcka för att fylla behovet i landet.

De hittills beslutade planerna på att bygga ut kapaciteten för avfallsförbränning innebär en ökning med 1,6 miljoner ton (den befintliga kapaciteten år 2002 var 2,7 miljoner ton). Dessutom finns planer på ytterligare förbränningskapacitet om 1,1 miljoner ton som ännu inte har beslutats.

– Planer på förbränning som ännu inte har beslutats bör genomföras först efter noggrann undersökning av behovet i den regionen, säger Christian Haglund.

Naturvårdsverket är positivt till att många kommuner planerar att ordna kompostering och rötning av avfall. Om planerna genomförs ökar kapaciteten från 400 000 ton år 2002 till 600 000 ton år 2005. Planerna är i linje med regeringens nyligen föreslagna mål för en ökad biologisk behandling av matavfall. Dessutom har Sverige en hög grad av materialåtervinning av avfall, vilket innefattar mycket brännbart avfall.

Länsstyrelsen kan ge dispens för att deponera avfallet vid brist på kapacitet. Den totala mängd brännbart avfall som medgivits dispens har sedan förra året minskat från 1,6 miljoner ton till 1,3 miljoner ton för år 2003. De flesta länsstyrelser anser att förbudet att deponera brännbart avfall kommer att klaras i länet till 2005-2006. Några län efterlever förbudet i år, t ex Östergötland, Södermanland och Västra Götaland. Dispens från förbudet på grund av kapacitetsbrist anser Naturvårdsverket endast bör tillåtas under en övergångsperiod. Verket överväger att senare införa ett slutdatum för den nuvarande möjligheten till dispens.

­– Länsstyrelsens arbete är ofta avgörande för hur snabbt deponeringen ska minska i länet. Särskilt Länsstyrelsen i Västra Götaland har varit framgångsrika med ett aktivt arbete. Vissa länsstyrelser bör arbeta mer aktivt med förbudet, anser Christian Haglund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Haglund, handläggare avfallsfrågor, 08-698 10 76, christian.haglund@naturvardsverket.se

Gunnar Fredriksson, enhetschef, 08-698 11 84, 0733-74 25 34, gunnar.fredriksson@naturvardsverket.se

Johan Axell, informationsdirektör, 08-698 16 15, 070-294 48 48 johan.axell@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.