Boverket

Det går att bygga hyresrätter som hushåll med vanliga inkomster har råd med – även i Sveriges tillväxtregioner!

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 11:54 CEST

Sänkta byggkostnader med mellan 20 och 30 procent och byggmaterial från andra europeiska länder till bara en tredjedel av priset på den svenska marknaden. De här resultaten tillsammans med nya upphandlingsformer, ny byggteknik och effektivare byggprocess ger förutsättningar att bygga bostäder med hög kvalitet även i Sveriges tillväxtregioner.

Detta har bevisats och dokumenterats i de pilotprojekt som Boverkets Byggkostnadsforum stödjer ekonomiskt med utvecklingsbidrag.

Boverkets Byggkostnadsforum kan nu redovisa en lång rad lyckade pilotprojekt som genom ökad konkurrens, alternativa upphandlingsformer, ny teknik och effektivare byggprocess sänker bygg- och boendekostnaderna.

En viktig förutsättning är dock att alla inblandade verkligen vill det och att alla hjälps åt, såväl kommunernas politiker, tjänstemän och handläggare som markägare, entreprenörer, konsulter och inte minst byggherren själv.

Byggkostnadsforums projekt i bland annat Malmö, Göteborg, Karlskrona, Karlshamn, Ängelholm och Linköping visar att det går att bygga bra och långsiktigt hållbara hyresrätter i nyproducerade flerbostadshus till kostnader som även hushåll med vanliga inkomster har råd med. Det innebär mellan 900 och 1 000 kronor per kvadratmeter och år.

Byggkostnaderna kan sänkas med mellan 20 och 30 procent genom att välja nya sätt att upphandla entreprenadarbeten och byggmaterial. Det visar bland annat två projekt i Karlskrona och Göteborg.

Det går att bygga, funktionella, sunda och långsiktigt hållbara bostäder med hyror som är mellan 2 000 och 3 000 lägre per månad än vad som normalt ansetts omöjliga att komma under i storstäderna. Det har projekt lyckats med i Malmö, Ängelholm, Karlshamn, Linköping och Karlskrona.

Det går att handla byggmaterial mycket billigare ute i Europa än i Sverige. Merkostnaderna för material och utrustning enbart för att bygga eller bygga om hygienrum kan beräknas till mellan 250 och 400 miljoner kronor per år jämfört med om produkterna köps direkt från leverantörer utanför Sverige.

Boverkets Byggkostnadsforum redovisade de här resultaten den 21-22 oktober vid en bygg- och bostadskonferens för hela byggsektorn. Vid konferensen redovisade statsrådet Lars-Erik Lövdén regeringens förväntningar på att hyresrättsbyggandet nu tar fart. Även företrädare för landets större kommuner, byggherrar och byggentreprenörer gav sin syn på hur bostadsbyggandet kan öka.

Ytterligare upplysningar:
Sonny Modig, projektledare, Boverkets Byggkostnadsforum,
mobil 0708-33 60 37
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket,
tfn 0455-35 30 19, 0701-85 30 19
Ingvar Andersson, informatör, Boverkets Byggkostnadsforum,
tfn 0455-35 31 09, mobil 0701-35 31 09

Fakta om Boverkets Byggkostnadsforum
En av de hetaste frågorna inom bygg- och bostadssektorn har under det senaste året varit de uppskruvade priserna på tomtmark, byggentreprenader och byggmaterial, främst i tillväxtregionerna. För att bland annat ta fram, analysera och förmedla kunskap och erfarenheter till berörda inom byggsektorn om faktorer som är av betydelse för att främja utvecklingen, öka effektiviteten och sänka kostnaderna inom i första hand bostadsbyggnadssektorn och därmed på sikt åstadkomma sänkta boendekostnader, har regeringen givit Boverket i uppdrag att inrätta ett Byggkostnadsforum.

Boverkets Byggkostnadsforum ska verka för en ökad effektivitet och lägre kostnader i byggande och boende genom att fungera som kunskaps- och idébank för byggherrar, kommuner, myndigheter och byggentreprenörer. Syftet är bland annat att förmedla kunskap om byggprojekt eller byggprocesser som leder till att man kan bygga billigt, utan att försämra kvalitén eller utrustningsstandarden.

Boverkets Byggkostnadsforum får bl.a. använda 20 miljoner kronor årligen för att stödja lämpliga pilotprojekt som på ett nytt sätt söker få ner boendekostnaderna vid nybyggnad av hyresbostäder samtidigt som projekten främjar ekologisk hållbarhet. Pengarna kan också användas för att i efterhand utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om projekt som redan genomförts med motsvarande syfte och inriktning så att dessa kan fungera som goda exempel.

Information om Byggkostnadsforums arbete samt redovisning av goda exempel och information om de pilotprojekt som startats hittills kan hämtas på Byggkostnadsforums hemsida www.byggkostnadsforum.com eller från Boverkets hemsida www.boverket.se.