Folkpartiet

Det går att möta hoten mot Östersjön anser fp och mp i gemensam motion

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 17:01 CEST

Pressmeddelande från Folkpartiet och Miljöpartiet:

DET GÅR ATT MÖTA HOTEN MOT ÖSTERSJÖN ANSER FP OCH MP I GEMENSAM MOTION

I dag offentliggjorde OECD en rapport där Sverige kritiseras för att sakna en nationell strategi för havsmiljön. Bland annat kritiseras Sverige för att göra för lite åt övergödningen och den biologiska mångfalden i havsmiljön. I en gemensam motion säger Sverker Thorén (fp) och Åsa Domeij(mp) att det är hög tid att göra något för att möta hoten mot haven och den speciellt känsliga Östersjön.

Trots att en majoritet båda i och utanför riksdagshuset är för en mer aktiv havsmiljöpolitik har lite hänt hittills. Med kommittémotionen Handling och samarbete för Östersjöns överlevnad, vill riksdagsledamöterna från fp och mp i miljö- och jordbruksutskottet markera att det finns ett brett stöd för tuffare tag för att rädda havsmiljön.

Havsmiljön drabbas av aktiviteter i flera olika sektorer i samhället, både jordbruket och industrin, avlopp och konsumtion, sjöfart och fisket. Regeringen bör ta fram en sammanhållen havsmiljöstrategi under året. Statens insatser nu är splittrade. De måste samordnas bättre. I dag har ingen minister ett uttalat, övergripande ansvar för havsmiljön. Detta bör ändras, menar riksdagsledamöterna.

- På längre sikt behöver länderna runt Östersjön en gemensam överordnad administration för havsrelaterade frågor. Östersjön bör bli ett pilotområde för en ny transnationell förvaltningsmodell. Eftersom åtta av nio kuststater numera är medlemmar i EU ska de samarbetsmöjligheter EU-medlemskapet erbjuder utnyttjas fullt ut, säger Sverker Thorén.

- Dagens sätt att fastställa fiskekvoter har misslyckats. Sverige måste ge fiskefrågorna högre prioritet i kontakterna med grannländerna. Förvaltningen har också misslyckats, säger Åsa Domeij.

- Ett alternativ kan vara att ge varje fiskare egna fiskekvoter, som kan säljas och köpas. De kortsiktiga effekterna bör testas i ett pilotprojekt. Långsiktiga effekterna ska utredas. Dessutom måste fiskerikontrollen skärpas, både nationellt och internationellt, säger Sverker Thorén.

- Högre krav ska ställas på sjöfarten och kvalitetssjöfart stärkas. Havsmiljökommissionens förslag om ett trepartssamarbete stat-rederier-transportköpare för att utarbeta en kravspecifikation för upphandling av sjötransporter i Östersjön bör genomföras, säger Sverker Thorén.

- Också fritidsbåtar måste ta ett större ansvar. Ett kompetensbevis bör krävas för alla som kör båtar över en viss motorstyrka och äldre tvåtaktsmotorer med stora oljeutsläpp bör fasas ut fortare, säger Åsa Domeij.

- Östersjöns mycket speciella miljöegenskaper gör att man bör kunna ha mer långtgående krav på avveckling av farliga kemikalier här än vad som finns i övriga EU. Regeringen bör driva ett pilotfall för att klargöra möjligheterna att tillämpa substitutionsprincipen i hela Östersjöns tillrinningsområde, säger Åsa Domeij.

Motionen kommer att finns tillgänglig på partiernas hemsidor.

Kontakt: Sverker Thorén, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, 070-253 61 67 Åsa Domeij, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, 0730-77 43 07 Ulf Schyldt, politisk sekreterare (fp), 0708-54 90 67 Mattias Bengtsson, politisk sekreterare (mp), 0736-27 53 83