Neuroförbundet

Det går för långsamt

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 15:01 CEST

Socialminister Berit Andnor är inte nöjd med det handikappolitiska arbetet.

Regeringen har lämnat sin halvtidsuppföljning av den nationella handikappolitiken (Regeringens skrivelse 2005/06:110). Skrivelsen presenterades och diskuterades vid ett seminarium 31 mars.

Socialminister Berit Andnor är inte nöjd med det handikappolitiska arbetet.

Regeringen har lämnat sin halvtidsuppföljning av den nationella handikappolitiken (Regeringens skrivelse 2005/06:110). Skrivelsen presenterades och diskuterades vid ett seminarium 31 mars. Målen för handikappolitiken står fast. Hinder för delaktighet och jämlikhet skall identifieras och undanröjas och diskriminering förebyggas och bekämpas.

Samhällsutvecklingen är komplex. Människor lever längre och funktionshinder ökar med stigande ålder. Den tekniska utvecklingen möjliggör bl a nya hjälpmedel och individuella lösningar. Internationaliseringen skapar större marknader för produkter utformade enligt konceptet design för alla. Harmonisering av regelverk kan öka tillgängligheten inom många områden. Människors olika funktionsförmåga beaktas emellertid inte alltid vid produktutformning, upphandling m m.

Regeringen konstaterar att fler och fler tar sitt ansvar för handikappolitiken men utvecklingen går för långsamt. Tillgänglighetsfrågorna har fått ökad prioritet men förbättringar måste ske snabbare inom många områden. En kraftsamling behövs inom kollektivtrafiken. Regeringen kommer successivt att vidta åtgärder för att de individuella stöden till människor med funktionshinder ska leda till självständighet och delaktighet. Möjligheterna till utbildning och arbete måste förbättras. Utvecklingen av funktionshindrades hälsa kommer att uppmärksammas inom folkhälsopolitiken för att kunna åtgärda ojämlikhet.

Handikapprörelsen kritiseras för att vara för passiv i debatten och inte stödja det positiva förändringsarbete som pågår. HSO:s ordförande Ingemar Färm menar istället att det är den politiska viljan att verkställa den beslutade politiken t ex med hjälp av ekonomiska resurser och tydlig lagstiftning, som saknas. Berit Andnor menar å sin sida att det finns ett stort intresse hos hennes regeringskolleger men kan hålla med om att det inte är säkert att de alltid är överens när frågorna bryts ned. Nu finns emellertid en åtgärdsinriktad struktur för att åstadkomma bestående resultat inom handikappolitiken.

Karin Månsson, NHR
Intressepolitiskt ansvarig

Hela skrivelsen finns på socialdepartementets hemsida
» Hela regeringsskrivelsen
http://http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/06/62/ea66b488.pdf