Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, augusti 2010 Försäljningen i detaljhandeln ökade i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 09:41 CEST

för tabeller och diagram, vänligen se:http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301058.aspx

Försäljningsvolymen ökade med 4,4 procent i augusti jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,2 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,5 procent mellan augusti 2009 och augusti 2010. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym var oförändrad mellan juli och augusti i år. Under den senaste tremånadersperioden (juni-augusti) ökade försäljningsvolymen med 1,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (mars-maj). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI kommenterar
Efter värmeböljan i juli resulterade en svalare augustimånad i en betydligt starkare tillväxt för detaljhandeln. Att handeln föredrar moln framför sol åskådliggörs tydligt av sällanköpsvaruhandeln, vars tillväxt ökade med 7,1 procent i augusti jämfört med juli som ökade med 1,8 procent. En ytterligare förklaring är också att augusti 2009 utvecklades relativt svagt.

Samtidigt som flertalet branscher redovisade utvecklingstal över 10 procent, mätt i löpande priser, var dagligvaruhandelns tillväxt betydligt försiktigare i augusti. Bedömningen är emellertid att denna tilltar under hösten och överstiger den för sällanköpsvaruhandeln.

Den starka augustitillväxten är sannolikt ett resultat av viss återhållsamhet under juli, men vittnar också om hushållens starka framtidstro. Detta kommer att vara välbehövligt för handelns tillväxt med tanke på årets sista fyra månader som möter betydligt tuffare jämförelsetal från 2009. Dessutom kommer räntan att fortsätta att höjas och tränga undan köpkraft från detaljhandeln. Även om de närmaste månaderna kan få en svagare utveckling har handeln som helhet klarat den ekonomiska krisen väl och efter ökningstakter kring 3,5 procent per år under 2008 och 2009 bedöms 2010 öka med cirka 3,0 procent, i löpande priser.

Definitioner och förklaringar

Korrigering av maj och juni 2010
Utvecklingen för apotekshandeln har korrigerats uppåt för maj och juni månad 2010. Detta till följd av den omstrukturering som ägt rum i branschen. Korrigeringen påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har korrigerats upp 0,1 respektive 0,2 procentenheter.

Tidsseriebrott 2009
Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har de delar som inte avser detaljhandel rensats bort från och med januari 2009. Detta resulterar i ett tidsseriebrott i form av en lägre omsättningsnivå från 2009. För 2010 jämförs omsättningen dock med den nya lägre omsättningsnivån för 2009 och relevanta utvecklingstal kan beräknas. Tidsseriebrottet påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har påverkats negativt 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad under 2009.

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för augusti bygger på en svarsfrekvens på 79 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. Juli månads svarsfrekvens uppgår till 86 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m finns på SCB:s webbplats.


www.hui.se

Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för september beräknas bli publicerade den 28 oktober.


SCB i samarbete med

Handelns Utredningsinstitut (HUI)


Förfrågningar

Jonas Arnberg
Tfn 08-762 72 90
E-post jonas.arnberg@hui.seStatistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24


Förfrågningar
Frida Vingren
Tfn 019-17 65 84
E-post frida.vingren@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.