Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, januari 2010: Försäljningen i detaljhandeln ökade i januari

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:53 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288413.aspx

Försäljningsvolymen ökade med 5,1 procent i januari 2010 jämfört med samma månad året innan. Dagligvaruhandeln ökade med 3,6 procent och sällanköpsvaruhandeln med 6,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har Detaljhandelsindex för 2009 reviderats. Utvecklingen för total detaljhandel har reviderats ned 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad 2009. För mer information se "Definitioner och förklaringar" nedan.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,3 procent mellan januari 2009 och januari 2010. Dagligvaruhandeln ökade med 3,9 procent och sällanköpsvaruhandeln med 4,6 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,7 procent från december 2009 till januari 2010. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) steg försäljningsvolymen med 1,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Graf: Omsättningsutveckling inom detaljhandeln januari 2009 – januari 2010

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar:

Inledningen av handelsåret 2010 fortsatte i den starka utvecklingstakt vi sett under de senaste månaderna. Utvecklingen drivs dels av sällanköpsvaruhandelns återhämtning från den svaga försäljningen ett år tidigare, dels av hushållens allmänt stigande framtidsoptimism.

Till vinnarbranscherna hör liksom tidigare sporthandeln, vars kraftiga tillväxt fortsätter. Understödd av snö och kyla skrevs sporthandelns försäljningsökning till 13,3 procent i januari. Även bok- och pappershandeln och optikhandeln uppvisar ökningstakter över 10 procent.

Handelns förhållandevis starka tillväxttakt beror mycket på de stimulansåtgärder som riktats mot hushållen. Här i ligger emellertid också de framtida utmaningarna. Sannolikt har hushållen 2010 fått den sista skattesänkningen på ett par år och räntans bana pekar uppåt med start i sommar. Hushållens detaljhandelsbudget kommer därmed att stramas åt under den närmaste tiden.

Tabell: Försäljningsutveckling 2010/2009:

Tabell: Tidsserier:

Definitioner och förklaringar

Revidering av 2009
Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har Detaljhandelsindex för 2009 reviderats. De delar som inte avser detaljhandel har från januari 2009 rensats bort. De tidigare publicerade uppgifterna för 2009 har inte varit fel då verksamheten som inte varit detaljhandel legat med både 2008 och 2009. Revideringen resulterar i ett tidsseriebrott i form av en lägre omsättningsnivå under 2009. För 2010 jämförs omsättningen dock med den nya lägre omsättningsnivån för 2009 och relevanta utvecklingstal kan beräknas. Revideringen påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har reviderats ned 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad 2009.

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.
Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. De preliminära resultaten för januari bygger på en svarsfrekvens på 79 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 92 procent. December månads svarsfrekvens uppgår till 85 procent ovägd respektive 94 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m finns på SCB:s webbplats.

www.hui.se
Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för februari beräknas bli publicerade den 29 mars.

 

Statistikansvarig myndighet

Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Förfrågningar

Jonas Arnberg
Tfn 08-762 72 90
E-post jonas.arnberg@hui.seStatistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Mattias Wikström
Tfn 019-17 61 04
E-post mattias.wikstrom@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.