Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, januari 2011: Försäljningen i detaljhandeln ökade i januari

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:38 CET

Försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,1 procent mellan januari 2010 och januari 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,5 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,1 procent mellan december 2010 och januari i år. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) minskade försäljningsvolymen med 0,1 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln januari 2010 – januarai 2011

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308998.aspx

HUI kommenterar:
Inledningen på 2011 blev något svagare än avslutningen på fjolåret. För sporthandeln blev januari den svagaste månaden på drygt fem år. Förklaringen ligger i att den långa, snörika och kalla vintern har lett till varubrist hos handlarna samtidigt som jämförelsemånaden är stark.

Sällanköpsvaruhandeln fortsätter att utvecklas betydligt starkare än dagligvaruhandeln och med hänsyn tagen till de prisminskningar som sker inom sällanköpsvaruhandeln blir ökningen än kraftigare i volym. Prisökningen i dagligvaruhandeln var relativt låg i januari, HUI:s bedömning är att vi kommer att få se kraftigare prisökningar framöver till följd av stigande råvarupriser. Även delar av sällanköpsvaruhandeln påverkas av högre råvarupriser. Motverkande är en historiskt stark krona, vilket gör inköpskostnaderna lägre.

Januari är omsättningsmässigt en av de minst betydelsefulla månaderna på året och utvecklingen bör därför inte användas som en prognos för helåret. Månaden omsatte 45 miljarder kronor, att jämföras med december som omsatte 65 miljarder kronor. Bedömningen är att ökningstakten blir starkare under året. En stark återhämtning för svensk ekonomi, optimistiska hushåll och minskad arbetslöshet talar för ännu ett starkt detaljhandelsår. HUI:s prognos för helåret 2011 ligger på 3,5 procent.

Sverige

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308998.aspx

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308998.aspx

Tidsserier:
Löpande priser
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308998.aspx

Fasta priser, kalenderkorrigerade

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308998.aspx

Säsongsrensad serie

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308998.aspx

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar
Tidsseriebrott 2009

Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har de delar som inte avser detaljhandel rensats bort från och med januari 2009. Detta resulterar i ett tidsseriebrott i form av en lägre omsättningsnivå från 2009. För 2010 jämförs omsättningen dock med den nya lägre omsättningsnivån för 2009 och relevanta utvecklingstal kan beräknas. Tidsseriebrottet påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har påverkats negativt 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad under 2009.

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för januari bygger på en svarsfrekvens på 81 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. December månads svarsfrekvens uppgår till 86 procent ovägd respektive 94 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se

Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för februari beräknas bli publicerade den 28 mars 2011.

SCB i samarbete med
Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Förfrågningar
Jessica Lindblom
Tfn 08-762 72 85
E-post jessica.lindblom@hui.se

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Frida Vingren
Tfn 019-17 65 84
E-post frida.vingren@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.