Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, januari 2013: Försäljningen i detaljhandeln ökade i januari

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:59 CET

Försäljningsvolymen ökade med 1,9 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,1 procent mellan januari 2012 och januari 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 4,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,1 procent mellan december 2012 och januari 2013. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) ökade försäljningsvolymen med 0,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

SCB har genomfört ett referensårsbyte i Detaljhandelsindex från och med referensmånad januari 2013. Referensåret är numera 2010. Samtidigt har en ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell införts. För mer information se Definitioner och förklaringar i slutet av pressmeddelandet. Detta har ingen påverkan på BNP-beräkningarna.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln januari 2012 – januari 2013
HUI Research kommenterar:
Efter en svag avslutning på fjolåret uppvisade detaljhandeln återigen en positiv försäljningstillväxt i januari. Inom dagligvaruhandeln var försäljningen positiv, men branschens prisökningar gör volymtillväxten svagare. Inom sällanköpsvaruhandeln var utvecklingen blandad. Tunga branscher som elektronik-, kläd- och byggvaruhandeln har utvecklats svagt medan några andra branscher som apoteks-, bok- och optikbranschen har utvecklats starkt.

Utsikterna för 2013 är försiktigt optimistiska. Hushållens framtidstro är fortfarande negativ, men har ökat något de senaste två månaderna. Antalet varsel har legat på en hög nivå men har nu sjunkit något. Räntan är också fortsatt låg och frigör kapital för konsumtion. Första halvan av 2013 kan dock komma att bli fortsatt tuff för detaljhandeln och återhämtningen kan ta längre tid än man tidigare trott. En positiv tillväxt i detaljhandeln är beroende av att antalet varsel hålls nere, att hushållens framtidstro fortsätter att stiga och att Sverige tar sig ur den rådande lågkonjunkturen.

Försäljningsutveckling 2013/2012:

Se tabeller: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____351476.aspx

Definitioner och förklaringar
Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandelnavses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för januari bygger på en svarsfrekvens på 79 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. December månads svarsfrekvens uppgår till 83 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar
När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte

Säsongsrensning och kalenderkorrigering

Detaljhandelsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings-  och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Detaljhandelsindex kommer att hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte
Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Detaljhandelsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för februari publiceras den 27 mars 2013.

SCB i samarbete med HUI Research

Förfrågningar
Carin Blom
Tfn 08-762 72 99
E-post carin.blom@hui.se


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Stefan Eriksson
Tfn 019-17 69 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se