Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, juli 2013: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juli

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 10:27 CEST

Försäljningsvolymen ökade med 2,1 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,1 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,9 procent mellan juli 2012 och juli 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 4,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,7 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,7 procent mellan juni 2013 och juli 2013. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) ökade försäljningsvolymen med 0,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juli 2012 – juli 2013

HUI Research kommenterar:

Detaljhandeln ökade med 2,9 procent i juli månad. Dagligvaruhandeln fortsätter att driva tillväxten i detaljhandeln. Sällanköpsvaruhandeln visade, efter förra månadens tapp, återigen en positiv tillväxt. Tillväxten i detaljhandeln förklaras delvis av en kalendereffekt i och med att juli månad hade en extra onsdag och en söndag mindre än juli förra året. Tar man hänsyn till denna effekt ligger tillväxten på cirka 1,3 procent.

Sverige hade under juli månad mycket bra väder och det påverkade delbranscherna på olika sätt. Konsumenterna lade mer pengar på livsmedel och valde bort möbler, heminredning och elektronik, som levererade svaga utvecklingstal i juli. Klädhandeln visar positiva tillväxttal för fjärde månaden i rad, men ligger fortfarande på en svagt negativ utveckling hittills i år. Förutsättningar finns dock för att hämta hem tappet med varmare kläder till ordinarie pris efter sommarens reor. Sämre går det för sporthandeln, som hade en stark tillväxt under 2012, men som hittills i år har visat en svag negativ tillväxt. Branschen möter starka jämförelsetal och de kommer att få det fortsatt tufft att öka tillväxten under hösten.

Hittills i år har detaljhandeln uppvisat en tillväxt om 1,5 procent, vilket är i linje med HUIs prognos för helåret 2013 då tillväxten förväntas tillta under hösten.

Försäljningsutveckling 2013/2012:

( se tabeller )

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte har införts från och med januari 2013 Säsongsrensning och kalenderkorrigering

Detaljhandelsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Detaljhandelsindex hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte

Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Detaljhandelsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för augusti publiceras den 27 september 2013.
SCB i samarbete med

HUI Research

Förfrågningar

Carin Blom
Tfn 08-762 72 99
E-post carin.blom@hui.seStatistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Stefan Eriksson
Tfn 019-17 69 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se