Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, juni 2012: Försäljningen i detaljhandeln ökade i juni

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 09:46 CEST

Försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,5 procent mellan juni 2011 och juni 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 3,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,7 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4 procent mellan maj 2012 och juni 2012. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) låg försäljningsvolymen oförändrad på 0,0 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juni 2011 – juni 2012
Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar:

I linje med utvecklingen hittills i år blev även juni månad positiv för detaljhandeln, som ökade med 3,5 procent i löpande priser. I fasta, kalenderkorrigerade priser var utvecklingen dock något svagare, endast 0,9 procent. Detta förklaras delvis av en kalendereffekt, då juni hade en extra fredag och lördag jämfört med 2011.

Dagligvaruhandeln som hittills i år haft en stark positiv utveckling backade volymmässigt i juni jämfört med samma månad föregående år och gick nu sämre än sällanköpsvaruhandeln. Flera av de kapitalintensivare branscherna såsom möbel-, elektronikhandeln och heminredning som haft några tunga månader gick oväntat bra under juni. Det dåliga vädret är sannolikt en av förklaringarna till detta.

Den samlade utvecklingen hittills i år backade något under juni och ligger nu på 2,5 procent. Detta är dock fortfarande en relativt stark utveckling, med tanke på lågkonjunkturen och vissa kvarstående orosmoment. Den stabila men måttliga tillväxten efter det svaga fjolåret bedöms hålla i sig överlag, och HUI:s prognos för helåret ligger därmed kvar på 2,5 procent.

Försäljningsutveckling 2012/2011:
Sverige  

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338312.aspx

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338312.aspx

Tidsserier:
Löpande priser
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338312.aspx

Fasta priser, kalenderkorrigerade
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338312.aspx

Säsongsrensad serie

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338312.aspx

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar
Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för juni bygger på en svarsfrekvens på 78 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. Maj månads svarsfrekvens uppgår till 80 procent ovägd respektive 94 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för juli beräknas bli publicerade den 27 augusti 2012.
SCB i samarbete med

HUI Research

Förfrågningar

Elin Gabrielsson
Tfn 08-762 72 95
E-post elin.gabrielsson@hui.seStatistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Malin Remes
Tfn 019 -17 61 19
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.