Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, juni 2013: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juni

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2013 10:21 CEST

Försäljningsvolymen ökade med 3,6 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,7 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,3 procent mellan juni 2012 och juni 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,3 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,5 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,6 procent mellan maj 2013 och juni 2013. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 0,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juni 2012 – juni 2013
För tabell se här

HUI Research kommenterar:
Detaljhandelns tillväxt i juni var försiktigt positiv jämfört med samma månad föregående år. Den svaga utvecklingen förklaras emellertid av en kalendereffekt (en extra söndag och en fredag mindre) i juni månad i år. Korrigerat för kalendereffekten uppgick tillväxten till 2,9 procent.

Dagligvaruhandeln som hittills i år haft en stark utveckling ökade även i juni med 1,3 procent. Dagligvaruhandelns tillväxt drivs delvis av en prisökning i branschen men också av en tilltagande hälsotrend samt ett allt större matintresse.

Sällanköpsvaruhandeln tillväxt minskade i juni med 0,5 procent. Effekten av Skatteverkets utbetalning på nästan 2,5 miljard mer i skatteåterbäring före midsommar i år jämfört med förra året nådde inte detaljhandeln. Hushållen fortsätter att hålla hårt i plånboken och väljer andra branscher före detaljhandeln. Bäst i sällanköpsvaruhandeln gick det för apotekshandeln som ökade med 4,3 procent. Klädhandeln som har flera svåra månader bakom sig har nu visat tillväxt tre månader i rad. I juni ökade försäljningen med 2,2 procent. För elektronikhandeln är det fortsatt tungt, och hittills i år har branschen backat med 6,1 procent. Juni var inget trendbrott då branschen minskade med 9,3 procent.

Den samlade utvecklingen för detaljhandeln hittills i år minskade något under juni och ligger nu på 1,3 procent. Efter ett svagt första halvår bedömer vi att tillväxten kommer att tillta efter sommaren. HUI:s prognos för detaljhandeln 2013 är 2 procent. 

Försäljningsutveckling 2013/2012:
För tabeller se här

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte har införts från och med januari 2013

Säsongsrensning och kalenderkorrigering

Detaljhandelsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Detaljhandelsindex hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte

Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Detaljhandelsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för juli publiceras den 29 augusti 2013.

SCB i samarbete med

HUI Research

Förfrågningar

Andreas Svensson
Tfn 08-762 72 85
E-post andreas.svensson@hui.se

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Clara Larsson
Tfn 019-17 64 86
E-post fornamn.efternamn@scb.se