Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, maj 2013: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 11:29 CEST

Försäljningsvolymen ökade med 3,1 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,4 procent mellan maj 2012 och maj 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 4,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,8 procent mellan april 2013 och maj 2013. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln maj 2012 – maj 2013 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar:
Maj månads siffror visar på en positiv tillväxt för detaljhandeln, som ökade med 3,4 procent i löpande priser. Sverige befinner sig i en utdragen återhämtning. Dagligvaruhandelns försäljning brukar under dessa tider visa bättre tillväxttal än sällanköpsvaruhandelns. Så var fallet i maj då dagligvaruhandeln ökade med 4,0 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent.

Maj har präglats av sol och försommarvärme vilket gynnat flera branscher inom sällanköpsvaruhandeln. Bäst gick det för optikhandeln som ökade med 10,5 procent. Både kläd- och skohandeln, två väderberoende branscher, visar på bra tillväxttal i maj, vilket är välbehövligt då branscherna har haft en svag start på året. Likaså fick sporthandeln medvind av en varm och solig månad och ökade med 4,3 procent. Möbelhandeln har inlett året med försiktigt positiva tillväxttal och fick ännu mer fart i maj då branschen ökade med hela 4,7 procent.

Majs utfall förstärkte tillväxten hittills i år som nu ligger på 1,5 procent.  Tillväxten ligger i linje med HUI Researchs helårsprognos på 2 procent, men är fortfarande en relativt svag utveckling för detaljhandeln historiskt sett. Bedömningen är att försäljningen kommer att öka försiktigt under hösten då några av de indikatorer som påverkar detaljhandelns utveckling går åt rätt håll; konsumentförtroendet ligger fortsatt på positiva nivåer och antalet varsel ligger på normala nivåer.

Försäljningsutveckling 2013/2012:
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359352.aspx
Definitioner och förklaringar
Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandelnavses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research,

Revideringar
När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte har införts från och med januari 2013

Säsongsrensning och kalenderkorrigering
Detaljhandelsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Detaljhandelsindex hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte
Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Detaljhandelsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för juni publiceras den 29 juli 2013.

SCB i samarbete med
HUI Research

Förfrågningar
Carin Blom
Tfn 08-762 72 99
E-post carin.blom@hui.se


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Malin Remes
Tfn 019-17 61 19
E-post fornamn.efternamn@scb.se