Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, mars 2013: Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i mars

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 10:11 CEST

Försäljningsvolymen ökade med 1,8 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.


Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,4 procent mellan mars 2012 och mars 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 8,1 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 4,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4 procent mellan februari 2013 och mars 2013. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) ökade försäljningsvolymen med 1,6 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln mars 2012 – mars 2013
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____356026.aspx

HUI Research kommenterar:

Utvecklingen i mars förklaras framför allt av dagligvaruhandelns starka tillväxttakt. Påsken, som är en viktig mathelg, låg i år i mars och utvecklingen på 8,1 procent drar därför upp tillväxten i en övrigt dyster detaljhandel. Sällanköpsvaruhandeln backade i mars med 4,3 procent och många branscher har påverkats av att våren har dröjt.

Sko- och klädhandeln är två branscher som påverkats mycket av det kalla vädret då vårkollektionen inte fått fart. Även sporthandeln har haft det tufft när kylan dröjt sig kvar och branschen jobbar även mot starka jämförelsetal vilket resulterat i att branschen fick en negativ utveckling i mars. Branscher som gått bra är bland annat bokhandeln som ökade med 6,7 procent och heminredning som ökade med 3,9 procent. Ökningen i bokhandeln förklaras till stor del av att bokrean blev förlagd senare i år och att en stor del av försäljningen därför hamnade i mars.

Första kvartalet 2013 landar på en försiktig ökning om 1,1 procent.  Konsumentförtroendet har förbättrats och antalet varsel har fortsatt att sjunka. HUI tror därför att handeln kommer att se ljusare tider och att konsumtionen kommer att öka under andra kvartalet.

Försäljningsutveckling 2013/2012:

Sverige

Löpande priser

Fasta priser,
kalender-
korrigerade

Pris‑
förändring

Kalender‑
effekt[3]

Mar
%

95 %
Konf.‑
Int.[1]

2013
%
[2]

Mar
%

2013
%
[2]

Mar
%

Mar
%

Dagligvaruhandel 8,1 ±1,0 4,1 2,2 1,4 1,4 4,3
Sällanköpsvaruhandel -4,3 ±1,1 -1,6 1,8 3,1 -1,8 -4,3
Total detaljhandel 1,4 ±0,7 1,1 1,8 2,3 -0,3 0,0
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)

Sep%

Okt%

Nov%

Dec%

Jan%

Feb%

EU -0,5 -1,9 -0,8 -1,7 -0,8 -0,2
Euro-zonen -1,6 -3,0 -1,9 -2,7 -1,6 -1,4
Sverige 4,3 0,4 1,7 2,3 1,8 3,4

Tidsserier:

Löpande priser

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar^

Omsättning 2010=100 99,1 99,2 106,9 109,4 105,6 106,1 99,7 103,2 102,5 125,8 92,1 86,4 100,5
Månadsutveckling %* 5,0 -1,8 3,3 3,6 1,7 2,6 0,3 2,0 2,1 -0,6 3,1 -1,3 1,4
3-månadsutveckling %** 4,4 2,9 2,1 1,8 2,9 2,7 1,5 1,6 1,5 1,0 1,3 0,3 1,1
12-månadsutveckling %** 1,6 1,0 1,1 1,4 1,7 1,8 1,7 2,0 2,2 2,1 2,2 1,6 1,4
Fasta priser, kalenderkorrigerade

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar^

Omsättning 2010=100 99,0 99,7 105,9 109,0 108,4 105,9 101,8 102,8 101,7 129,1 93,8 88,6 100,7
Månadsutveckling %* 4,8 0,4 1,6 3,1 2,0 2,0 4,3 0,4 1,7 2,3 1,8 3,4 1,8
3-månadsutveckling %** 3,2 2,5 2,2 1,8 2,3 2,4 2,7 2,2 2,1 1,5 2,0 2,5 2,3
12-månadsutveckling %** 1,5 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 2,0 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1
Säsongsrensad serie

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar^

Omsättning 2010=100 103,5 102,6 103,0 103,7 103,4 103,4 104,9 102,4 103,9 104,6 104,8 105,8 105,3
Utveckling %*** 0,8 -0,8 0,3 0,7 -0,4 0,0 1,4 -2,3 1,4 0,7 0,1 0,9 -0,4
Senaste 3-mån.utv. %**** 1,0 0,5 0,4 0,1 0,4 0,5 0,7 0,2 0,2 -0,2 0,9 1,3 1,6
Senaste 6-mån.utv. %**** 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,0

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalendereffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året. En kalendereffekt på 1,0 procent påverkar försäljningsutvecklingen negativt med 1,0 procentenheter.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår, Resultaten för mars bygger på en svarsfrekvens på 79 procent, Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent, Februaris månads svarsfrekvens uppgår till 82 procent ovägd respektive 95 procent vägd, För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research,

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader, För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras, Normalt revideras materialet 12 månader bakåt, Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit, De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt,

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte

Säsongsrensning och kalenderkorrigering

Detaljhandelsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Detaljhandelsindex hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte

Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Detaljhandelsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för april publiceras den 27 maj 2013.


SCB i samarbete med

HUI Research

Förfrågningar

Carin Blom
Tfn 08-762 72 99
E-post carin.blom@hui.se

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Malin Remes
Tfn 019-17 61 19
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.