Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, november 2012: Försäljningen i detaljhandeln ökade i november

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2012 09:50 CET

Försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent i november jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,7 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,2 procent mellan november 2011 och november 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 4,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,7 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,3 procent mellan oktober 2012 och november 2012. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade försäljningsvolymen med 0,2 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln november 2011 – november 2012

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____346164.aspx

HUI Research kommenterar:

Trots stigande varsel och sjunkande konsumentförtroende ökade detaljhandelns omsättning även under november månad. En del av ökningen var dock en kalendereffekt, då november hade en torsdag och fredag mer i år jämfört med november förra året. Justerat för detta var ökningen i löpande priser endast 0,5 procent.

Dagligvaruhandeln fortsätter att vara en vinnare, och ökade med hela 4,1 procent. Liksom tidigare under året är det till stor del prisökningar som ligger bakom detta, medan försäljningen i volym varit svagare och till och med minskade något under november månad. Inom sällanköpsvaruhandeln är förhållandet det omvända, där fortsätter priserna att sjunka medan utvecklingen i volym är positiv, om än måttlig. Sporthandeln fortsätter starkt framåt, medan de mer kapitaltunga branscherna utvecklades förhållandevis svagt.

Att detaljhandeln som helhet ändå utvecklades bättre än väntat i november tyder på att hushållens konsumtionsvilja inte punkterats helt trots höstens varsel och dystra nyheter överlag. Detta inger hopp inför den viktiga decemberförsäljningen som med största sannolikhet kommer att öka jämfört med föregående år, om än måttligt.

Försäljningsutveckling 2012/2011:

Sverige
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____346164.aspx

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____346164.aspx


Tidsserier: Löpande priser

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____346164.aspx

Fasta priser, kalenderkorrigerade
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____346164.aspx

Säsongsrensad serie
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____346164.aspx

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalendereffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året. En kalendereffekt på 1,0 procent påverkar försäljningsutvecklingen negativt med 1,0 procentenheter.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för november bygger på en svarsfrekvens på 78 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. Oktober månads svarsfrekvens uppgår till 82 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
HUI Research

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 28 januari 2013.


SCB i samarbete med

HUI Research

Förfrågningar

Jonas Arnberg
Tfn 08-762 72 90
E-post jonas.arnberg@hui.se

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Stefan Eriksson
Tfn 019 -17 69 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.