Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, oktober 2010 Försäljningen i detaljhandeln ökade i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:10 CET

Försäljningsvolymen ökade med 5,1 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,2 procent mellan oktober 2009 och oktober 2010. Dagligvaruhandeln ökade med 1,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,2 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,8 procent mellan september och oktober i år. Under den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) ökade försäljningsvolymen med 1,5 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (maj-juli). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln oktober 2009 – oktober 2010


Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304253.aspx

HUI kommenterar:

Försäljningsökningen i oktober var något försiktig, mätt i löpande priser, men ändå kraftig med bakgrund av att omsättningen jämförs med fjolårets starka oktoberförsäljning. Skohandeln och sport- och fritidshandeln imponerar med en försäljningstillväxt på 8,6 procent vardera, trots ökningar under fjolårets oktobermånad på hela 19 procent.

En ytterligare förklaring till den till synes försiktiga försäljningsutvecklingen är en relativt kraftig kalendereffekt till följd av att årets oktobermånad hade en söndag mer och en torsdag mindre. En viktig handelsdag (torsdagen) byttes alltså ut mot en mindre viktig (söndagen). Detta blir påtagligt för exempelvis dagligvaruhandeln som i löpande priser visar upp en svag utveckling men efter genomförd kalenderkorrigering uppvisar en relativt bra försäljningsutveckling.

HUI har tidigare flaggat för svagare ökningstakter under årets sista kvartal till följd av ett mycket starkt avslutningskvartal 2009. Detaljhandelns ökningstakt i oktober vittnar dock om att hushållens ekonomi är god och dessutom om att årets höjdpunkt, julhandeln, kan slå rekord i år igen. HUI:s prognos är en försäljningsökning med 3 procent i december.

Försäljningsutveckling 2010/2009:
Sverige
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304253.aspx

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304253.aspx

Tidsserier:
Löpande priser

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304253.aspx

Fasta priser, kalenderkorrigerade
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304253.aspx

Säsongsrensad serie
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304253.aspx

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar
Tidsseriebrott 2009

Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har de delar som inte avser detaljhandel rensats bort från och med januari 2009. Detta resulterar i ett tidsseriebrott i form av en lägre omsättningsnivå från 2009. För 2010 jämförs omsättningen dock med den nya lägre omsättningsnivån för 2009 och relevanta utvecklingstal kan beräknas. Tidsseriebrottet påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har påverkats negativt 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad under 2009.

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för oktober bygger på en svarsfrekvens på 83 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. September månads svarsfrekvens uppgår till 83 procent ovägd respektive 94 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se
Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 28 december.

SCB i samarbete med
Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Förfrågningar
Jonas Arnberg
Tfn 08-762 72 90
E-post jonas.arnberg@hui.se

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Frida Vingren
Tfn 019-17 65 84
E-post frida.vingren@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.