Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelns försäljning, september 2010 Försäljningen i detaljhandeln ökade i september

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:45 CEST

Försäljningsvolymen ökade med 5,5 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,7 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 9,5 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 5,7 procent mellan september 2009 och september 2010. Dagligvaruhandeln ökade med 3,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,6 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,8 procent mellan augusti och september i år. Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) ökade försäljningsvolymen med 1,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (april-juni). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln september 2009 – september 2010

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302423.aspx

HUI kommenterar:
Detaljhandelns tillväxt har fått stå tillbaka något under året när andra delar av ekonomin återhämtats kraftigt men ökar nu starkt. Septemberutvecklingen var en av årets kraftigaste och det är tydligt att hushållens höga optimism nu också sprider sig till detaljhandeln.

I september ökade återigen sporthandeln kraftigt efter en tids svagare utveckling, likaså ökade skohandeln och elektronikhandeln kraftigt, samtliga med över tio procent. Dagligvaruhandeln redovisade också en av årets högsta ökningstakter, mätt i löpande priser.

Hittills i år har försäljningen, mätt i löpande priser, ökat med 3,7 procent och de sista månadernas starka utveckling vittnar också om att detaljhandelsårets höjdpunkt och final, årets sista kvartal, kan utvecklas väl trots räntehöjningar och svåra jämförelsetal.

Försäljningsutveckling 2010/2009:
Sverige

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302423.aspx

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302423.aspx

Tidsserier:
Löpande priser
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302423.aspx

Fasta priser, kalenderkorrigerade

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302423.aspx

Säsongsrensad serie
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302423.aspx

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar


Tidsseriebrott 2009
Till följd av en omorganisation inom apotekshandeln har de delar som inte avser detaljhandel rensats bort från och med januari 2009. Detta resulterar i ett tidsseriebrott i form av en lägre omsättningsnivå från 2009. För 2010 jämförs omsättningen dock med den nya lägre omsättningsnivån för 2009 och relevanta utvecklingstal kan beräknas. Tidsseriebrottet påverkar apotekshandeln, sällanköpsvaruhandeln och total detaljhandel. Utvecklingen för total detaljhandel har påverkats negativt 1,2 - 1,6 procentenheter varje månad under 2009.

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för september bygger på en svarsfrekvens på 79 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 92 procent. Augusti månads svarsfrekvens uppgår till 84 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m finns på SCB:s webbplats.

www.hui.se
Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för oktober beräknas bli publicerade den 29 november.


SCB i samarbete med
Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Förfrågningar
Jonas Arnberg
Tfn 08-762 72 90
E-post jonas.arnberg@hui.se

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Wester
Tfn 019-17 68 37
E-post daniel.wester@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.