Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelsindex

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:45 CEST

För hela pressmeddelandet, inklusive tabeller, se:
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2004M09/Detaljhandelnsept04.doc

September månads detaljhandelsförsäljning, 2004-10-26


September månads detaljhandelsförsäljning (inklusive apotek och systembolag) ökade med 3,3 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och hänsyn tagen till kalendariska skillnader uppmättes en ökning på 5,2 procent.

Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en ökning på 5,5 procent, mätt i löpande priser. Priserna inom branschen sjönk enligt BPI (branschprisindex) med 3,4 procent under månaden, kalenderkorrigeringen var neutral. Med hänsyn tagen till dessa förändrings- och korrigeringsmått uppmättes en utveckling för sällanköpsvaruhandeln på 9,3 procent i september. Dagligvaruhandelns omsättning ökade i september med 0,8 procent. Därav ökade handeln med mest livsmedel 1,4 procent medan systembolagshandeln däremot tappade 4,4 procent. Priserna minskade med 0,7 procent och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 1,3 procent vilket gav en fast och kalenderkorrigerad utveckling på 0,2 procent för dagligvarubranschen.

För perioden januari-september ökade detaljhandelns omsättning 3,2 procent, mätt i löpande priser och med 4,9 procent i fasta priser och kalenderkorrigerad.


HUI kommenterar september månads detaljhandelsutfall

September månads detaljhandelsutfall gjorde inget större väsen av sig. Både sällanköps- och dagligvaruhandeln uppvisade ett omsättningsutfall kring det ackumulerade resultatet hittills under året. Fortsatt drar systembolagets negativa försäljningsutveckling ner dagligvaruhandelns utveckling och fortsatt är det sällanköpsvaruhandeln som ökar starkast.

Det har påpekats tidigare att det är de mest kapitalkrävande branscherna som ökat allra kraftigast. Med september månads utfall kan vi åter konstatera att möbel- och elektronikvaruhandeln, samt gds-segmentet inom järn och byggvaruhandeln, ökat kraftigast med mellan 8 till 10 procent räknat från årsskiftet. Dessa tre branscher står tillsammans för knappt 18 procent av omsättningen inom detaljhandeln, mätt i löpande priser. Följaktligen är det också framgångarna inom dessa branscher som utgör en stor del av sällanköpsvaruhandelns samlade tillväxt på 5,5 procent perioden januari-september.

Priserna har under hösten fortsatt ner inom framförallt sällanköpsvaruhandeln, och det ser ut som om trenden håller i sig året ut. Kronans värde har legat förvånansvärt stabilt under senare tid, trots att Sverige har ett mycket stort bytesbalansöverskott. På sikt borde således kronans värde kunna öka ytterligare något mot framförallt dollarn. Frågan är om vi i spåren av en fortsatt kronförstärkning får fortsatta prissänkningar inom detaljhandeln nästa år? HUI:s bedömning är att andra effekter kommer att väga tyngre och att priserna totalt sett ökar, om än mycket svagt runt en procent. En ökad efterfrågan inom detaljhandeln tillsammans med ökade kostnader för personal och lokaler talar för detta.

HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE
För frågor avseende Detaljhandelsindex: Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE
För frågor avseende tidsserier: Johan Norberg, SCB 019-17 67 65