Statistiska centralbyrån, SCB

Detaljhandelsindex - DHI - Augusti månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:43 CEST

Detaljhandelns försäljning ökade i augusti månad med 2,3 procent, mätt i löpande priser, jämfört med augusti föregående år. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 2,9 procent.
Sällanköpsvaruhandelns omsättning ökade med 1,3 procent. Priserna inom branschen sjönk med 1,5 procent och kalenderkorrigeringen inverkade positivt med 3,1 procent. Detta gav en kalenderkorrigerad volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 6,2 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 3,5 procent. Priserna ökade enligt Branschprisindex med 6,6 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet positivt med 1,2 procent. Detta innebar att dagligvaruhandelns volymtillväxt skrivs till -1,6 procent under augusti, korrigerat för kalendereffekter och jämfört med samma månad förra året.

Se tabell i bifogat pdf-dokument.


HUI kommenterar augusti månads detaljhandelsutfall

Sommarens sista månad blev relativt svag. Till viss del kan det svaga utfallet förklaras av en kalendereffekt, men framför allt av mindre optimistiska hushåll. Prisökningarna driver upp omsättningen i nominella termer, volymtillväxten är emellertid betydligt svagare för detaljhandeln som helhet. Trots dagligvaruhandelns prisökningar landar uppgången för branschen inte på mer än 3,5 procent. Utvecklingen för sällanköpsvaruhandeln blir också svagare när svenskarna måste lägga mer pengar på dagligvaror.

Den svaga utvecklingen i augusti drivs av hushållens minskade optimism. Hög ränta och hög inflation tillsammans med oro för stigande arbetslöshet och sjunkande fastighetspriser gör att denna svagare utvecklingstakt sannolikt blir rådande året ut.

Vi kan nu sammanfatta detaljhandelssommaren 2008. Försäljningen under sommarmånaderna juni-augusti uppgick till 150,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med samma period i fjol.

Tabeller: Detaljhandeln som konjunkturindikator
Vänligen se bifogat pdf-dokument.

FAKTAUPPGIFTER
Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6.
Alla tidserier har basår 2005. De preliminära resultaten för augusti bygger på en svarsfrekvens på 78 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. Juli månads svarsfrekvens uppgår till 88 procent ovägd respektive 96 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.
På grund av revideringar i Branschprisindex för skor har Detaljhandelsindex räknats om för tidigare månader.

MER INFORMATION
Handelns Utredningsinstitut
www.hui.se
Statistiska centralbyrån
www.scb.se

Tidsserier omsättningsstatistik
http://www.scb.se/ha0101

Sveriges statistiska databaser
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för september beräknas bli publicerade den 28 oktober.