Motala kommun

Detaljplanen för dubbelspårsutbyggnaden ställs ut 12 mars-10 april

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 17:10 CET

Ändrade förutsättningar för dubbelspårsutbyggnaden gör att Banverket reviderar sin järnvägsplan och att detaljplanen för dubbelspårsutbyggnaden ställs ut 12 mars-10 april.
Fyra nya detaljplaner för dubbelspårsutbyggnaden genom Motala har tagits fram parallellt med Banverkets arbete med järnvägsplanen. Detaljplaneförslaget som berör broarna över Göta kanal, Motala ström och riksväg 50 ställdes ut för granskning i våras. Förslaget bygger på att bron över Göta kanal utformas som en klaffbro på kanalens norra sida.

Efter det att detaljplanen behandlats i plan- och miljönämnden efter utställning har Banverket väckt frågan om att ersätta den planerade klaffbron med en svängbro. I en skrivelse daterad 2007-02-07 bekräftar nu Banverket det ändrade brovalet och redovisar också konsekvenserna för fastigheten Kanaljorden 3:38, Verkstadsvägen 10. Den redan tidigare stora påverkan på fastigheten tillsammans med nu föreslagna förändringar föranledda av att svängbro valts medför att Banverket anser att inlösen av fastigheten måste övervägas.

Banverket bekräftar också i skrivelsen att de är beredda att förlänga bullerskärmen på norra sidan från järnvägsbron över Motala Ström till tidigare föreslagen bullerskärm mittför fastigheten Strömkarlen 9.

Med anledning av de ändrade förutsättningarna kommer Banverket att revidera järnvägsplanen.
Stadsbyggnadsenhetens bedömning är att konsekvenserna av broförändringen är sådana att en revidering och förnyad utställning av detaljplanen krävs.

Stadsbyggnadsenheten delar Banverkets uppfattning att den negativa påverkan på boendemiljön nu blir så stor för fastigheten Kanaljorden 3:38, att inlösen är det enda rimliga alternativet. Detta förutsätts ske av Banverket med stöd av den reviderade järnvägsplanen.

När detaljplanen revideras och ställs ut på nytt kommer den förlängda bullerskärmen att finnas med. Det blir en tydlig bekräftelse om förbättrad utemiljö för berörda fastighetsägare och för hamnområdet.

Banverket passar också på att informera om vilka trafikmängder som förväntas år 2010 respektive år 2020 och som tillämpas i planeringsarbetet. Från totalt 43 tåg/dygn år 2000 beräknas trafiken år 2010 uppgå till 40 godståg, 18 interregionala och 48 regionala, totalt 106 tåg. Motsvarande siffror för år 2020 är 45 godståg, 16 interregionala tåg och 64 regionala, totalt 125.

Bullerberäkningarna är gjorda utifrån prognosen för år 2010. När behovet av bullerskyddsåtgärder bedöms är det den maximala ljudnivån från passerande tåg som är dimensionerande. En ökning av antalet tåg påverkar därför inte bedömningen. Det är bara om antalet tåg ökar i sådan omfattning att den ekvivalenta ljudnivån, dvs ett slags genomsnittligt värde, blir dimensionerande.

Upplysningar om kommunens detaljplanearbete för dubbelspårsutbyggnaden lämnas av:
Alf Johansson, planingenjör, tel 0141 – 22 51 75.