Oxford Research AB

Detaljstyrning skadligt för nordisk arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 09:03 CET

Ny studie från Oxford Research ger rekommendationer kring hur styrning av arbetsmarknadspolitiken i Norden kan förbättras. Bland annat framhålls fördelen med lokala lösningar istället för centraliserad detaljstyrning. Rapporten är framtagen på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Internationellt talas det ofta om den nordiska modellen – en modell som sammanlänkar de nordiska länderna och dess välfärdssystem. Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden har funnits i över 60 år, men hur ser det ut i praktiken? Vilka möjligheter finns för att möta gemensamma utmaningar kring arbetslöshet och utanförskap?

Rapporten från Oxford Research syftar till att jämföra de olika system som finns för att styra arbetsmarknadspolitiken i Norden, för att länderna därmed ska kunna lära sig av varandra. I studien granskas de reformer som gjorts sedan 2000 för att utröna vad som fått effekt. Resultaten av studien ligger till grund för rekommendationer för hur den nordiska arbetsmarknadspolitiken kan utvecklas:

  • De nordiska ländernas arbetsförmedlingar bör samarbeta i större utsträckning. Vi rekommenderar att initiera ett institutionaliserat samarbete på nordisk nivå som ansvarar för implementeringen av arbetsmarknadspolitiken.
  • Det tar mycket lång tid innan nya reformer och sammanslagningar ger önskvärd effekt. Reformtakten i Norden har varit hög, och rapporten visar att det ibland har varit svårt för anställda att hänga med i svängarna. Det är viktigt att beslutsfattare inte underskattar längden för övergångsperioder i samband med t.ex. organisationssammanslagningar.
  • Arbetsmarknadspolitiken har tidigare styrts med alltför stort fokus på detaljer. Utvärderingar visar på goda effekter av ökad lokal autonomi, och större användning av målstyrning snarare än aktivitetesstyrning. Beslutsfattare bör därför vara försiktiga med nya styrsignaler.
  • Ekonomiska incitament mellan aktörer kan ge upphov till oönskade snedvridningseffekter. Tydliga mål för arbetsmarknadspolitiken är en tillräcklig styrsignal för att särskilda målgrupper ska prioriteras.
  • Att använda privata aktörer i arbetsmarknadspolitiken kräver bättre system för upphandling, kontroll, tillsyn, uppföljning och utvärdering. Detta skulle kunna vara en första punkt för ett mer institutionaliserat samarbete mellan arbetsförmedlingarna i Norden.
  • Kommunala insatser riskerar skapa parallella system. Det finns ett behov för bättra samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner, som exempelvis har gjorts i Norge med framgång.

Ladda ner rapporten via Oxford Researchs hemsida.

För mer information om rapporten eller om Oxford Research, kontakta gärna senioranalytiker Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se, +46 (0)72 732 89 12. 

Oxford Research är ett konsultföretag med kontor i Danmark, Finland, Lettland, Norge, Polen och Sverige. Vi arbetar både mot den nordiska och mot den europeiska marknaden. Vi är specialister inom samhällspolitiska analyser, utvärderingar och strategier med fokus på två breda områden:

• Regional utveckling och näringslivsutveckling

• Välfärd (utbildning, arbetsmarknad, omsorg och hälsa)

 Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kompetenser: akademisk kunskap och metod, strategisk förståelse samt förmåga att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt. Våra kunder finns både inom den offentliga och den privata sektorn på lokal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå. Oxford Research är en del av Oxford Group och European Network for Social and Economic Research (ENSR).