DFDS

DFDS ÅRSREDOVISNING 2011:TILLVÄXT I ÖSTERSJÖN OCH REKORDRESULTAT FÖR DFDS

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 10:51 CEST

Shipping- och logistikkoncernen DFDS uppvisade under 2011 framgångar på gods- och passagerartrafiken till och från de baltiska länderna och övertog under året en rutt mellan Kapelskär och Paldiski (Estland). Framgångarna på rutten mellan Karlshamn och Litauen var särskilt stora, medan trafiken till England var svagt vikande.

Shipping- och logistikkoncernen DFDS uppvisade ett rekordresultat 2011 på 742 miljoner DKK före skatt. Omsättningen ökade med 18 % till 11 625 miljoner DKK. Även rörelseresultatet (EBITDA) före extraordinära poster ökade med 18 % till 1 495 miljoner DKK.

Det är bland annat de förbättrade marknadsförutsättningarna i Nordeuropa, Östeuropa och Ryssland som har drivit framgångarna och lett till fortsatta vinster för fartygstransporterna i Östersjön. Godstrafiken mellan Göteborg och England försvagades däremot något under 2011.

Tillväxt i trafiken till de baltiska länderna
Sammanlagt uppgick DFDS framgångar i Östersjön till hela 17,7 % för godstrafik och 5,5 % för passagerartrafik. – Störst var framgångarna på vår rutt mellan Karlshamn och Klaipeda som med investering i nya, större fartyg, en allt ökande lastbilstrafik och 115 000 passagerare i ökande grad har etablerat sig som en av de viktigaste rutterna mellan Skandinavien och de baltiska länderna. Under 2011 uppgick framgångarna på rutten, som drivs med två kombinerade gods- och passagerarfärjor, till 17,2 % för lastbilar och 3,8 % för passagerare. I oktober övertog DFDS dessutom rutten mellan Kapelskär och Paldiski (Estland) för att även kunna erbjuda sina kunder i och omkring Stockholm en direkt förbindelse till de baltiska länderna och via dem till Ryssland, säger Vice President Anders Refsgaard, som ansvarar för DFDS verksamhet i Östersjön. 

Göteborg
Vår trafik på den stora godsrutten mellan Göteborg och Belgien har också uppvisat en bra utveckling (+7,2 %), medan tendensen i trafiken mellan Sverige och England var svagt vikande. Dessa rutter betjänar såväl speditionskunder som en rad stora svenska industrikoncerner på Sverige-Belgien, med tonvikt på bilindustrin, och på Sverige-England med tonvikt på pappersindustrin.

Tillsammans med C.Ro Ports håller DFDS på att ansöka till de europeiska konkurrensmyndigheterna om tillstånd till att överta terminalen Älvsborg ro-ro i Göteborgs hamn, vilket kommer att öka DFDS verksamhet i Sverige ytterligare. Verksamheten i Sverige omfattar dessutom betydande logistikaktiviteter, vilka har förbättrat resultaten markant tack vare en effektivisering av driften.

DFDS-koncernens årsrapport för 2011 är publicerad på och kan laddas ner från www.dfdsgroup.com.

Mer information:
Branch Manager Lars Malmström, Östersjörutter, 0702138914
Informationschef Gert Jakobsen:  +45 24 40 00 43.

DFDS i Sverige 
I Sverige driver DFDS gods- och passagerarrutter från Karlshamn till Litauen och Ryssland, från Kapellskär till Estland samt från Göteborg till Immingham och Tilbury i England, till Gent i Belgien samt till Brevik i Norge.  Dessutom drivs speditionsverksamhet med huvudkontor och lager i Göteborg. Om företaget erhåller tillstånd till köp av Älvsborg ro-ro utvidgas verksamheten även med terminalverksamhet som ett eget affärsområde.