DGC One AB

DGC tilldelas ramavtal med offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:25 CEST

DGC står som en av vinnarna i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling "Datakommunikation, nätverk och telefoni" för offentlig sektor. DGC lämnade anbud om att få leverera datakommunikationstjänster samt fasta telefonitjänster och har tilldelats ramavtal inom båda dessa områden. Marknaden för dessa tjänster beräknas vara värd 1,3 miljarder kronor under avtalsperioden.
Kunder är statliga myndigheter och organisationer som har rätt att delta i den statliga inköpssamordningen samt kommuner, landsting och organisationer inom offentlig förvaltning som deltar i upphandlingen. Totalt kommer uppskattningsvis 600 offentliga enheter avropa tjänster enligt avtalet. Ramavtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ett år. Kammarkollegiet uppskattar att avtalen för datakommunikationstjänster och fasta telefonitjänster, eller "Transmissionstjänster" och "Fasta operatörstjänster" som det benämns i upphandlingsunderlaget, omsätter cirka 1,3 miljarder kronor under avtalsperioden.

Tilldelningsbeslutet kan bli föremål för överprövning inom tio arbetsdagar från den 20 april då beslutet offentliggjordes. Avtalet kommer således att undertecknas i början på maj om inte någon överklagan sker.

- Detta ramavtal kan bli väldigt värdefullt för oss då det öppnar upp ett nytt marknadssegment. Idag är vi en etablerad utmanare till de före detta nordiska telefonmonopolen på den svenska företagsmarknaden. Detta ramavtal ger oss förutsättningar att nå samma position som leverantör till offentlig sektor. Vårt rikstäckande nät och vår höga servicegrad borde passa svenska myndigheter och offentliga organisationer mycket bra. Hela vårt erbjudande är anpassat efter professionella användares krav på kvalitet och vårt fokus är Sverige, kommenterar DGCs VD Jörgen Qwist

Avtalet för transmissionstjänster omfattar framförallt IP-VPN, Internetanslutning och tilläggstjänster såsom Quality of Service och brandväggstjänster. Avtalet för fasta operatörstjänster omfattar framförallt fast samtalstrafik och växelanslutningar (exempelvis SIP-trunk).

För mer information om tilldelningsbeslutet, se www.kammarkollegiet.se.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, Vd DGC, 0708-34 28 34, jorgen.qwist@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, 0739-81 63 33, jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl. 11.15.