Svensk Israel-Information

FNs förre rättschef Hans Corell och Lisa Abramowicz -dialog om Gazakriget

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 16:39 CEST

Mailväxling om folkrätt och politik

Lisa Abramowicz och FNs förre rättchef, Hans Corell utbytte tankar efter International Law Association och internationella Juristkommissionens debatt på Berns 16 februari 2009

1 (3) ----- Original Message -----

From: LisaAbramowicz
To: Hans Corell
Sent: Monday, February 23, 2009 8:19 PM
Subject: Paneldebatten den 16 februari på Berns om Gaza-kriget

Bäste Ambassadör HansCorell,

Jag hörde Dig och den illustra panelenpå ILA/IJC- Sveriges möte den 16 februari på Berns.Jag hade sett fram emot att få lyssna på gräddan av Sveriges folkrättsexperter, men det gjorde mig djupt besviken att panelen var så pass "biased" emot Israel.

Jag beklagar det eftersom jag hade variteffektivare som utfrågare och motvikt om jag inte hade blivit så upprördöver era framställningar.

Det syntes mig som om de åsikter som framfördes mer hade att göra med politik snarare än folkrätt. Bland annat gjorde Du Dig lite lustig över (precis som i DN-intervjun tidigare i år) att USA var väldigt pigga på att ställa Afrikas ledare inför ICC eller ICJ, medan man lägger veto i Säkerhetsrådet när det gäller Israel. Varför tror du att det är så? Kan det möjligen ha att göra med att situationerna i Sudan,DRC Congo, Somalia m.fl. bedöms varas så otroligt mycket värre ur humanitärsynvinkel liksom från folkrättssynpunkt än konflikten mellan Israel ochHamas?

Som jag påpekade och som Du känner tillmycket bättre än jag, så anklagas Sudans ledare Omar al-Bashir för folkmordpå enligt FN-siffror minst 300 000 människor i Darfur, främst för attde är jordbrukande afrikaner.

"The six years of fighting has left at least 300,000 people dead and 2.7 million displaced, according to UN John Holmes". http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7361979.stm.

Congo DRC: Sedan kriget började 1998, har ca 4 miljoner människor dött, vilket gör det till världens mest dödliga krigsedan 1945 eller ca 38 000 döda/månad. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4586832.stm

Samtidigt beräknas en halv miljon kvinnor ha blivit våldtagna ochutsatta för grovt sexuellt våld. http://ipsnews.net/africa/nota.asp?idnews=45751

Vilka åtgärder har vidtagits för att ställa de ansvariga för ICCeller ICJ?

För att få parterna i konflikten mellan Hamas och Israel till någonslags rättegång som Du ju verkar för, måste givetvis de ansvariga för detusenfalt mycket värre konflikterna först ställas inför rätta. Det ärnödvändigt för att någon slags trovärdighet, rättsligt eller politiskt, skakunna bibringas rättsliga processer.

Jag är också djupt besviken att de många folkrättsbrotten som Hamasgjort sig skyldiga till knappast inte alls berördes den 16/2. I alla fall inte av folkrättsexperterna, utan bara av ambassadör Dagan.

T ex kritiserade FN-chefen John Holmes främst Hamasför brott mot folkrätten under kriget i Gaza den 28 januari vid ett besök i Gaza. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1059475.html

Detsamma gäller EUs biståndskommissionär Louis Michel "Jag säger avsiktligt det här - Hamas är en terroristorganisation och måste fördömas som en sådan", sade han till journalister i Jabaliya i norra Gaza, en av deplatser som drabbades hårdast av Israels attacker under kriget."Folkopinionen är trött på att se att vi betalar om och om igen - vare sig det handlar om EU-kommissionen, medlemsstaterna eller de storabiståndsgivarna - för infrastruktur som systematiskt förstörs", sade Michel.(Jabaliya/TT-AFP 26 januari 2009).

I en artikel i The Jerusalem Post den 13 januari gick juridikprofessor Irwin Cotler, tidigare justitieminister i Kanada 2003-2006 och verksam vid Montreals McGill University, igenom de sexkrigsförbrytelser som Hamas begår dagligen.

"För det första är det ett brott att välja civila som mål", ochCotler syftar då på de senaste åtta åren som Hamas har skjutit raketer motsamhällen i södra Israel. "Ett annat brott begås när Hamas avger eld frånställningar i civila byggnader, vare sig det rör sig om ett bostadshus, en moské eller ett sjukhus, för att därigenom skydda sig mot israeliskeldgivning. Civila och civila områden är skyddade områden, och varjeutnyttjande av dessa är i sig en krigsförbrytelse".

Detta innebär att Hamas bär det fullajuridiska ansvaret för alla skador på civila personer och byggnader som orsakas av att man skjuter från dessa områden, menar Cotler. Han hänvisartill den fjärde Genèvekonventionen och utslag i den internationelladomstolen i Haag och de internationella domstolar som handlagt ärendenavseende Rwanda och det forna Jugoslavien. "Att [som Hamas gjort vid fleratillfällen] använda en ambulans för att transportera kombattanter eller vapen, eller att förklä sig till läkare på ett sjukhus, eller att använda FN:s symboler och flagga, är också en krigsförbrytelse", påpekar han ochfortsätter:

"Ett fjärde brott är Hamas överträdelse av denfjärde Genèvekonventionens förbud mot att uppmana till folkmord. Hamas politiska program är en stående uppmaning till folkmord [på judar]".

Hamas femte brott är omfattningen av angreppen på civila. "När man avsiktligt slår mot civila, inte en gång utan på ett systematiskt ochomfattande vis, betraktas det som brott mot mänskligheten". Cotler syftarhär på att Hamas under åtta års tid avfyrat över 8 000 raketer motisraeliska städer och samhällen, uteslutande civila mål.

Till slut nämns rekrytering av barnsoldater. "Dessvärre hardet internationella samfundet bagatelliserat Hamas massförbrytelse motinternationell rätt", avslutar professor Cotler.

En ytterligare krigsförbrytelse, som inte nämns, är Hamas kidnappning av den israeliske värnpliktige Shalit för mer än två år sedan. Han hålls isolerad, utan tillgång till internationella humanitäraorganisationer och får inte någon mänsklig behandling av de barbariskafångvaktarna.

Du nämnde och beklagade Israels ockupation ochbosättningar av Västbanken, men jag har inte hört dig beklaga Kinasockupation och sedermera annektering av Tibet efter ett långt krig med ca enmiljon döda.

Hur var det nu med Turkiets totala etniska rensning av grekcyprioter från norra Cypern 1974 och transferering av turkisk fastlandsbefolkning tillområdet? Marockos annektering av Västra Sahara? Sri Lankas krigföring mot de tamilskatigrarna och de civila i dessa områden, just nu?

Jag skulle också vilja veta hur mycket Du gjorde för att ställa Ryssland inför rätta mot bakgrund av grova brott mot internationellhumanitär rätt mot den tjetjenska civilbefolkningen under 1990-taletstvå krig mot utbrytarrepubliken. Det rör sig om ca 10% av befolkningen somströk med då, eller ännu mer. Huvudstaden Grozny smulades fullständigt sönder under krigen. Jag kan inte minnas att varken Du eller några av Dina kollegor krävde rättegångar mot Ryssland p.g.a. dessa grova övergrepp ochmedvetna attacker mot civila tjetjener. Men jag kanske har missatnågot?

Såväl generalsekreterarna Ban Ki Moon som Kofi Annan har beklagat sig över FNs negativa särbehandling av Israel. Det gäller särskilt i UN Human Rights Commission och dess efterföljare UN Human Rights Council som iprincip båda ägnat all sin tid åt att fördöma ett enda land - Israel.

Hur kommer det sig att Du som tidigare rättschef i FN inteoffentligt har noterat denna remarkabla obalans?

För att folkrätten ska få en större trovärdighet och därmedefterlevnad är det absolut nödvändigt att den verkar utan negativ särbehandling och diskriminering och gentemot alla länder som bryter emot den. Internationell rätt måste tillämpas på samma sätt som ett vanligträttssystem, d.v.s. alla (subjects) måste alla behandlas lika. Så är det inte nu.

Jag välkomnar synpunkter från Dig på det ovan nämnda.

Vänligen
Lisa Abramowicz
Generalsekreterare
Svensk Israel-Information

2 (3) ----- Original Message -----

From: Hans Corell
To: Lisa Abramowicz
Sent: Thursday, March 05, 2009 3:05 PM
Subject: Re: Paneldebatten den 16 februari på Berns om Gaza-kriget

Bästa Lisa Abramowicz,

Tack för meddelande. Jag beklagar att jag dröjt med svaret, med det sammanhänger med det enorma inflöde av meddelanden som jag haft den senaste tiden. Särskilt utvecklingen i Kenya har medfört mycket mera arbete än jag förutsåg; jag är rättslig rådgivare åt KofiAnnan och de övriga medlemmarna i panelen med eminenta afrikaner som försöker hjälpa Kenya på fötter efter vad som hände i samband med valen i december 2007. Mitt svar måste därför också bli kortfattat.

Egentligen utgör Ditt meddelande ett exempel på att det ibland är så att de som lyssnar bara hör det de villhöra. Du säger att Du är djupt besviken över att de många folkrättsbrotten som Hamas gjort sig skyldiga till knappast inte alls berördes den 16/2. I alla fall inte av folkrättsexperterna, utan bara av ambassadör Dagan. Du uppfattade uppenbarligen inte att jag inledde med att klart och tydligt talajust om detta, precis som jag gjorde i Immanuelskyrkan i januari. Sehttp://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20090110fredmellanisraelochpalestina.pdf

"En självklar utgångspunkt vid analysen måste vara att det är fullständigt oacceptabelt och i klar strid med internationell rätt att från ett territorium urskillningslöst avfyra raketer mot ett grannland i syfte att skada civila. Detta måste med kraft fördömas. En viktig uppgift för framtiden blir att utreda vem som bär ansvaret för dessaterroristhandlingar. Särskilt viktigt är det att det blir klarlagt i vad mån andra stater och deras företrädare ligger bakom. De skyldiga måste ställastill ansvar."

Kan det sägas tydligare? Från juridisk synpunkt är detta emellertid inte så intressant,eftersom det här rör sig om bevisfrågor snarare än om juridiskaspörsmål. Mer komplicerat från juridisk synpunkt är Israels handlande. Här berörde vi självförsvarsrätten och de begränsningar i rättenatt använda våld som följd av den humanitära rätten.

Jag gör mig ingalunda lustig över att USA gärna vill ställa Afrikas ledare inför ICC elle ICJ, medan man lägger veto i säkerhetsrådet när det gäller Israel. Det är bara ett stillsamt och sorgesamt konstaterade av att man inte alltid mäter med samma måttstock. Vi får väl se vilkenmåttstock Kina och Ryssland använder nu när åtal har väckts mot presidentBashir i Sudan.

Jag kan bara lugnt konstatera att innehållet i Ditt brev i själva verket är ett utomordentligt gott argument för att det som just hänt i Mellanöstern borde prövas rättsligt. Då får man nämligen svar precis på de frågor Du ställer.

När det sågäller Dina allmänna frågor om den internationella straffrätten kan jag bara lugnt säga att jag gjort vad som stått i min makt. Efter det att jagblev krigsförbrytarrapportör i Kroatien och Bosnien-Hercegovina år 1992 och därefter FN:s rättschef har jag ägnat en stor del av min tid åt attverka för att krigsförbrytardomstolar inrättas och attförövare ställs till svars. Se bl.a. http://www.havc.se/UNLinks.htm . Just nu är en av mina uppgifter att medverka till att ensärskild domstol inrättas i Kenya för att hantera de fruktansvärda våldsbrottsom begicks efter valen i december 2007.

Och när det gäller vem som skall ställas inför rätta bör var och en svara försin medverkan. Att säga att vissa inte skall ställas till svars därför att andra inte ställts inför rätta är inte ett godtagbart argument. Men Du pekar på ett problem. Just därför efterlyser jag större respekt för folkrätten, särskilt av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Jag hänvisar till mitt brev till FN:s medlamsstater den 10 december förra året som Du finner på http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20081210corelllettertounmembers.pdf

Vänligahälsningar
HansCorell

3 (3) ----- Original Message -----

From: Lisa Abramowicz
To: Hans Corell
Sent: Tuesday, March 24, 2009 7:29 PM
Subject: Re: Paneldebatten den 16 februari på Berns om Gaza-kriget

Bäste Ambassadör Hans Corell,

Tack för Ditt svar. Nu får jag be om ursäkt över att jag varit så sölig med att svara. Kan bara skylla på Londonresa och förkylning.

I grund och botten tycker jag att det är bra att domstolar utreder påståenden om brott. Sedan kan man diskutera om det ska göras av nationella eller internationella domstolar. Om israeliska myndigheter genomför en seriös utredning beträffande dessa påståenden och åtalar om det är befogat, så finns det ingen anledning att israeler ska prövas någon annanstans.

Internationella brottmålsdomstolen får inte utreda brott om nationella myndigheter gör detta på ett seriöst sätt. Det finns ingen anledning att tro att Israel inte skulle utreda ev. brott mot internationell rätt på ett trovärdigt sätt. Alldeles oavsett tycker jag det är bra att israeliska myndigheter börjat utreda påståenden om brott i anslutning till Gaza-kriget så att Israel kan upprätthålla ett moraliskt övertag.

En större utmaning är att ställa representanter/företrädare Hamas inför rätta. Om det presenteras en trovärdig strategi för hur detta ska ske så skulle det vara betydligt lättare att stödja kraven på att en internationell domstol ska utreda saken.

Samtidigt ligger det mycket i vad juristprofessorn Alan Dershowitz skriver:
For the International Criminal Court To Work, The Worst Must Come First
Se http://www.huffingtonpost.com/alan-dershowitz/for-the-international-cri_b_165714.html

Med vänlig hälsning
Lisa Abramowicz

Mailväxlingen återges med Hans Corells tillstånd.
Även Marie-Hélène Boccara skriver om den aktuella paneldebatten: http://mhboccara.blogspot.com/2009/02/professorer-diplomater-och-andra.html .