Digital Vision AB

Digital Vision genomför företrädesemission om 25 mkr för att stärka bolagets likviditet samt att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:46 CET

Stockholm, den 9 november 2006 – Digital Vision AB (publ), en ledande leverantör av avancerade ljud- och bildförbättringssystem specialiserade för bearbetning av film- och videomaterial, meddelar att styrelsen idag beslutat, med bemyndigande från årsstämman, att genomföra emission av aktier om cirka 25 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna.

• Företrädesemission om 25 mkr före emissionskostnader för befintliga aktieägare. Beslutet är fattat med bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2006.
• Aktieägare äger rätt att för tre (3) aktier teckna en (1) ny aktie. Teckningskurs om två kronor och femtio öre per aktie.
• Teckningstid 27 november - 11 december 2006
• Emissionen görs för att stärka bolagets likviditet samt att skapa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.
• Littco S.a.r.l., som representerar cirka 52 procent av aktiekapitalet och rösterna i Digital Vision har förbundit sig att teckna sin andel i emissionen.
Bakgrund och motiv

Syftet med föreliggande emission är att stärka bolagets likviditet och tillföra Digital Vision medel för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Målsättningen är att skapa ett positivt kassaflöde genom en fortsatt tillväxt och en anpassning av organisationen där verksamhetens resurser prioriteras om mot de uppgifter som i dagens situation bedöms viktigast för att snarast nå lönsamhet. Digital Vision kommer även att använda en del av emissionslikviden för att återbetala en utstående kredit om 30 mkr.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att offentliggöras omkring den 17 november 2006.

Teckningsförbindelse och undantag från bestämmelserna om budplikt

Littco S.a.r.l., äger idag cirka 52 procent av aktierna i Digital Vision. Med beaktande av idag utestående teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev uppgår ägarandelen till cirka 40 procent efter utspädning. Littco S.a.r.l. har förbundit sig att teckna 5 190 669 aktier vilket motsvarar Littcos andel.

Aktiemarknadsnämnden har den 7 november 2006 meddelat Lars Taflin med familj och det närstående bolaget Littco S.a.r.l. dispens från bestämmelserna om budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Villkor i sammandrag och indikativ tidsplan

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 9 921 886 aktier, envar med kvotvärde 0,10 kronor. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 992 189 kronor. Baserat på teckningskursen två kronor och femtio öre och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen.
- Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 21 november 2006. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) aktie krävs tre (3) teckningsrätter.
- Teckningskursen är fastställd till två kronor och femtio öre per ny aktie.
- Prospekt offentliggörs omkring den 17 november 2006
- Sista dag för handel med aktier i Digital Vision inklusive teckningsrätter är den 16 november 2006.
- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 21 november 2006.
- Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 27 november – 6 december 2006.
- Teckningstiden är 27 november – 11 december 2006.

Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 23 november 2006.

Finansiella rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Digital Vision i samband med förestående företrädesemission.

För ytterligare information:
Lars Taflin, VD, Digital Vision AB (publ), +46(0)733 678 213
e-post:lars.taflin@digitalvision.seDetta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.