Digital Vision AB

Digital Vision genomför företrädesemission om 32 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 09:48 CEST

Styrelsen för Digital Vision har den 14 maj 2004 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma att äga rum den 3 juni 2004.
Företrädesmissionen genomförs för att stärka bolagets likviditet och kapitalbas.
Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden uppgå till cirka 32 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets största aktieägare Littco S.a.r.l. har rätt att teckna nyemitterade aktier mot kvittning av fordran upp till ett belopp om 17,2 miljoner kronor.
Bolagets aktieägare skall äga rätt att för varje befintlig aktie teckna en ny aktie till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.
Littco S.a.r.l., som representerar cirka 47 procent av aktiekapital och röster i Digital Vision, har meddelat att det ställer sig positivt till företrädesemissionen och avser att teckna sin andel av emissionen. Littco S.a.r.l. har även åtagit sig att garantera hela företrädesemissionen.
Bakgrund och motiv
För att offensivt tillvarata möjligheter till tillväxt och lönsamhet utan att riskera bolagets likviditetssituation rekommenderar styrelsen att en nyemission genomförs. Emissionslikviden skall främst användas till accelererad produktutveckling och ökad marknadsnärvaro. Produktutvecklingen inkluderar bland annat arbete med att ta fram nästa generations bildbehandlingssystem samt framtagandet av generiska produktplattformar. Emissionslikviden skall även användas i rörelsen fram till dess att bolaget åter är kassaflödespositivt.

I syfte att öka spridningen av ägandet och därmed säkerställa Stockholmsbörsens krav på ägarspridning genomför bolaget även en riktad nyemission om högst 400 000 aktier till teckningskursen 4 kronor per aktie.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet vilket beräknas att offentliggöras omkring den 11 juni 2004.

Företrädesemissionen
Digital Visions styrelse beslutade den 14 maj 2004, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma att hållas den 3 juni 2004, att genomföra en företrädesemission om högst 8 018 760 aktier, envar om nominellt 0,10 kronor.

Varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.

Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 801 876 kronor. Baserat på teckningskursen 4 kronor och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till cirka 32 miljoner kronor före emissionskostnader. Littco S.a.r.l. har rätt att teckna nyemitterade aktier mot kvittning av fordran upp till ett belopp om 17,2 miljoner kronor.

Digital Visions största aktieägare Littco S.a.r.l., som representerar cirka 47 procent av aktiekapital och röster i bolaget, har meddelat att de ställer sig positiva till företrädesemissionen och avser att teckna sin andel av emissionen.

Teckningsgaranti
Littco S.a.r.l. har åtagit sig garantera hela emissionen genom att teckna aktier som inte tecknas av aktieägare med företrädesrätt.

Aktiemarknadsnämnden har den 14 maj 2004 meddelat Littco S.a.r.l. dispens från bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Villkor i sammandrag
Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 8 018 760 aktier, envar om nominellt 0,10 kronor. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen.

Varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie.
Teckningskursen är fastställd till 4 kronor per ny aktie.
Sista dag för handel med aktier i Digital Vision inklusive teckningsrätter är den 7 juni 2004.
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 10 juni 2004.
Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 15 juni – 24 juni 2004.
Teckningstiden är 15 juni – 29 juni 2004.
Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 14 juni 2004.

Digital Vision genomför riktad nyemission om 1,6 miljoner kronor
Styrelsen för Digital Vision beslutade den 14 maj 2004, med stöd av bemyndigande beslutat av den ordinarie bolagsstämman den 14 april 2004, att genomföra en riktad nyemission till allmänheten.

Syftet med emissionen är att sprida ägandet i bolaget för att säkerställa Stockholmsbörsens krav på ägarspridning.

Emissionen medför att, under förutsättning att nyemissionen fulltecknas, Digital Vision erhåller cirka 1,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 4 kronor per aktie.

Vid överteckning skall fördelningen av aktier bestämmas av styrelsen, varvid aktietecknare som tecknat minst en handelspost om 1 000 aktier skall ges företräde till tilldelning av en handelspost. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 15 juni 2004 till och med den 29 juni 2004.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna är fattat under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, att hållas den 3 juni 2004. För ytterligare och mer detaljerad information om denna bolagsstämma hänvisas till bilagd kallelse, vilken beräknas publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 19 maj 2004. Kallelsen kommer även att återfinnas på bolagets hemsida www.digitalvision.se.

Stockholm den 14 maj 2004.
Styrelsen


Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV:

Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars Taflin, e-post: eva.nilsson@digitalvision.se, telefon: 08-546 182 00, fax: 08-546 182 09
Digital Vision AB (publ), org.nr. 556319-4041, Solna Strandväg 98, SE-171 54 SOLNA
Hemsida: www.digitalvision.se


Kallelse till extra bolagsstämma i Digital Vision AB (publ)

Aktieägarna i Digital Vision AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juni 2004 klockan 18:00 i bolagets lokaler på adress Solna Strandväg 98 i Solna.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 24 maj 2004,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 28 maj 2004, klockan 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Solna, per fax 08-546 182 09, per telefon 08-546 182 12 eller via e-post: eva.nilsson@digitalvision.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 maj 2004.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Förslag till beslut

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 14 maj 2004 att öka bolagets aktiekapital med högst 801 876 kronor genom nyemission av högst 8 018 760 aktier, vardera på nominellt 0,10 kronor. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de antal aktier de förut äger, varvid en innehavd aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen är fyra kronor per aktie. Aktieteckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 juni 2004 till och med den 29 juni 2004. Bolagets huvudägare Littco S.a.r.l. skall äga rätt att teckna nyemitterade aktier mot kvittning av fordran. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag skall vara den 10 juni 2004. Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt kan tecknas av i första hand aktietecknare som utnyttjat sin företrädesrätt i emissionen och i andra hand, enligt fördelning som skall bestämmas av styrelsen.

Övrigt
Styrelsens fullständiga emissionsbeslut enligt ovan jämte handlingar enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Solna Strandväg 98, Solna, från och med den 27 maj 2004. De aktieägare som önskar ta del av denna handling kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes per post eller via e-post.

Solna i maj 2004
Digital Vision AB (publ)