Compare Karlstad

Digitala Värmland tar form för att nå målen i digitala agendan

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 08:00 CEST

  • Den regionala digitala agendan för Värmland (RDAV) är handlingsplanen för digitaliseringen av regionen inom sex strategiska områden.
  • Digitala Värmland är arbetsnamnet för ett gemensamt samverkansforum för aktörerna som ska förverkliga handlingsplanerna inom respektive område.
  • Baserat på detta kan ett gemensamt projektforum skapas för samordning av och samverkan mellan de initiativ som tas för att förverkliga handlingsplanerna.

"För att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i Värmland behövs ett helhetsgrepp och bred samverkan mellan offentlighet, universitet och näringslivet", säger Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland) som är projektledare för RDAV.

Handlingsplan för den digitala utvecklingen

Den regionala digitala agendan för Värmland (RDAV) är ett dokument som tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun. Samtliga kommuner i Värmland, Karlstads universitet, Almi, Handelskammaren samt de tre värmländska klustren (Compare, Paper Province, Stål & verkstad) har också bjudits in att delta i arbetet med att ta fram en konkret handlingsplan för den framtida digitala utvecklingen i Värmland under perioden 2014-2020.

"För att målen i RDAV ska kunna uppfyllas behövs samverkan - dels mellan alla berörda aktörer i regionen, dels mellan de projekt som drivs i linje med den digitala agendan (handlingsplanen)", betonar Katarina Nordmark.

Bred regional samling kring Digitala Värmland

Därför behöver RDAV marknadsföras och kommuniceras på bred front - och regionen behöver samlas kring ett gemensamt samverkansforum för att realisera den digitala agendan.

"Under detta länsgemensamma paraplyforum (Digitala Värmland) kan sedan småprojekt drivas under de kommande åren fram till 2020 för att undvika dubbelarbete och konkurrens", förklarar Katarina Nordmark och fortsätter: "Digitala Värmland skulle kunna startas våren 2015 med Länsstyrelsen, Landstinget, Region Värmland och kommunerna i samverkan med Karlstads universitet och IT-näringen genom Compare".

Compare satsar på RDAV, konstaterar Katarina Nordmark vidare: "Compare vill satsa på att få företagen medvetna och aktiva gällande den digital agenda för Värmland - en starkt digitaliserad region bidrar ju till att få fler företag till Värmland samt kvalificerade personer till befintliga företag i regionen".

Handlingsplaner och mål för sex områden

Den regionala digitala agendan för Värmland tar ett helhetsgrepp över den digitala samhällsutvecklingen i Värmland fram till 2020 inom sex strategiskt utvalda områden: ● Tillgång till bredband; ● Digitalt innanförskap; ● e-Tjänster/e-Förvaltning; ● e-Hälsa; ● Näringsliv, entreprenörskap & innovation; ● Skola & undervisning.

Inom varje område beskrivs nationella mål, inriktningsmål för Värmland, genomförda regionala åtgärder, framtida regionala åtgärder, regionala etappmål för åren 2014-2020 samt målbild för 2020.

............................

It i människans tjänst – En digital agenda för Sverige: I den digitala agendan för Sverige presenteras regeringens ambitioner inom det digitala området samt förslag på insatser och åtgärder som ska bidra till att nå det IT-politiska målet. För att regeringens politik ska förverkligas och få verklig genomslagskraft behöver den nationella digitala agendan omskapas till regionala digitala agendor. Läs mer >>

EUROPA 2020 – En digital agenda för Europa: EU-kommissionens förslag till ny ekonomisk strategi, Europa 2020, lanserades i mars 2010. Den digitala agendan för Europa är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för denna strategi. Det övergripande syftet med den digitala agendan för Europa är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad, baserat på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar. Läs mer >>