Diös Fastigheter

Diös delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:47 CEST

Bra resultatutvecklingPeriodens hyresintäkter uppgick till 51 Mkr
Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 15 Mkr
Resultatet per aktie uppgick till 0,77 kr
Soliditeten var 32 procent
Under perioden har två industrifastigheter i Gävle sålts
Notering på Stockholmsbörsens O-lista beräknas ske den 22 maj 2006


Diös Fastigheter hade ett resultatutfall för första kvartalet 2006 helt i linje med den lagda planen. Det gäller såväl driftöverskott som resultat efter skatt. I flera av de orter och regioner där Diös är verksamt är utvecklingen positiv med en stark framtidstro. Den positiva utvecklingen återspeglas tydligt i intresset för både lokaler och bostäder. En omfattande modernisering och ombyggnad av en större fastighet i Falun har slutförts under kvartalet och genererar åter full hyra från och med kvartal 2.Kostnaderna för el och värme har under kvartalet överstigit ett normalår med ca 10 procent.Den ekonomiska uthyrningsgraden har, till följd av den omfattande ombyggnationen i fastigheten Falan 21 i Falun, förändrats från 92,7 procent för 2005 till 88,2 procent per 31 mars 2006. Från och med 1 april 2006 då full hyra utgår för de ombyggda lokalerna är, uthyrningsgraden återställd till den nivå som gällde vid årsskiftet.Diös Fastigheter AB beräknar noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 22 maj, i samband med detta genomförs en nyemission om cirka 250 Mkr som skall möjliggöra Diös fortsatta expansion med målsättning att förstärka nuvarande marknadsposition och expandera till nya marknader inom det geografiska verksamhetsområdet norr om Dalälven.

- Diös övergripande mål är att bli en av de ledande fastighetsaktörerna inom vårt geografiska verksamhetsområde säger VD Christer Sundin. Det ska vi bli dels genom en marknadsorienterad fastighetsförvaltning, dels genom en växande fastighetsportfölj på våra prioriterade tillväxtorter genom köp av enskilda fastigheter men ser även förvärv av hela fastighetsbolag genom ett apportförfarande som ett alternativ, avslutar VD Christer Sundin.Ytterligare information:

Christer Sundin, VD, mobil 070 – 688 72 83

Rolf Larsson, Ekonomichef, mobil 070 – 666 14 83

Margaretha Bygdeståhl, Marknads och informationschef, mobil 070 – 345 01 25Fakta om Diös

Diös Fastigheter AB bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på en marknad norr om Dalälven. Bolaget ägde per den 31 mars 2006, 49 fastigheter med en uthyrbar are på cirka 264 000 kvadratmeter.

Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund. Bolagets notering på Stockholmsbörsens O-lista är beräknad till den 22 maj 2006.