Diös Fastigheter

Diös stärker förvaltningsresultatet kvartal 1

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:42 CEST


  • Periodens intäkter uppgick till 120,6 Mkr (121,0)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 35,8 Mkr (26,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 33,7 Mkr (33,0)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 32,43 kr (41,17)

Periodens förvaltningsresultat, det vill säga resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 35,8 Mkr (26,6). Förbättringen är hänförlig till ökade hyresnivåer samt sjunkande marknadsräntor. Driftöverskottet uppgick till 65,5 Mkr (65,8) vilket motsvarar en överskottsgrad om 55,5 procent (57,9).
En värdering av fastighetsbeståndet baserat på förhållandena per den 31 mars 2009 har utförts. Värderingen visar en nedgång om ca 0,6 % vilket motsvarar -21,7 Mkr (0).

─ Den lokala närvaron ger oss goda förutsättningar att vårda våra befintliga hyresgästrelationer samt jobba med ett effektivt nätverksbyggande vilket återspeglar sig i höjda hyresnivåer och ökad uthyrningsgrad, säger Christer Sundin, VD för Diös. Till det kan läggas en fortsatt positiv ränteutveckling vilket har bidragit till det förbättrade förvaltningsresultatet för kvartalet, avslutar Christer Sundin.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, rolf.larsson@dios.se
Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/informationschef, tel. 0770-33 22 00. 070-345 01 25, margaretha.bygdestahl@dios.se


Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter
med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 117 fastigheter belägna på
ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 550 000 kvm, och fastigheternas totala
marknadsvärde uppgår till cirka 3,8 Mdr.

Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå.
Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.