Diös Fastigheter

Diös till börsen i maj

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:15 CEST

§ Diös Fastigheter AB beräknas noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 22 maj.
§ Diös erbjuder allmänheten och institutioner att i samband med en nyemission teckna aktier i bolaget, motsvarande högst 29,4 procent av totalt antal aktier och röster efter nyemissionen. Nyemissionen kommer, beroende av emissionskurs, att tillföra Diös 238 - 271 mkr efter e missionskostnader.
§ Emissionskursen förväntas fastställas inom intervallet 30-34 kronor.
§ Anmälningsperioden för allmänheten är 26 april-11 maj och för institutioner 26 april-12 maj.

Styrelsen i Diös och dess ägare har i syfte att underlätta Diös fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission. Vidare har styrelsen i Diös ansökt om notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Ägarspridningen sker genom en nyemission om högst 8 333 400 aktier, motsvarande högst 29,4 procent av totalt antal aktier och röster.

Erbjudandet att teckna de nyemitterade aktierna riktas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Motivet till nyemissionen och börsnoteringen är att möjliggöra Diös fortsatta expansion, där målsättningen är att förstärka bolagets nuvarande marknadspositioner och att expandera till nya marknader. Det kapital som Diös tillförs genom nyemissionen kommer att skapa ett förvärvsutrymme om cirka 1 mdr kronor vid en antagen belåningsgrad på 75 procent. Förutom att tillgodose förestående kapitalbehov är motiven för en notering att förbättra tillgången till kapitalmarknaden för framtida kapitalbehov samt att skapa en likvid aktie för bolagets befintliga och tillkommande ägare.

- Vi erbjuder en aktie i ett expansivt fastighetsbolag som generar höga kassaflöden på en intressant marknad. Regionen ”norr om Dalälven” som är vår geografiska marknad erbjuder många intressanta affärsmöjligheter som en aktör med stark lokal närvaro kan ta tillvara, säger Diös VD Christer Sundin .
Diös i korthet
Diös Fastigheter bildades under april 2005 med målet att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på marknaden norr om Dalälven. Bolaget ägde 52 fastigheter per den 31 december 2005 med en total uthyrbar area om ca 267 tkvm. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av kommersiella fastigheter belägna i orterna Borlänge, Falun, Gävle och Mora där Diös är ett av de större fastighetsbolagen. Diös har förvaltningskontor i dessa orter samt i Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Bakgrunden till bildandet av Diös Fastigheter är att merparten av de stora fastighetsägarna på den svenska fastighetsmarknaden har valt att koncentrera sina fastighetsinvesteringar till storstadsområdena, vilket har resulterat i en obalans mellan utbud och efterfrågan för fastigheter belägna norr om Dalälven. Diös avser att ta vara på denna möjlighet genom att förvärva attraktiva fastigheter med hög direktavkastning i intressanta centralorter.
Fakta om erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 8 333 400 nyemitterade aktier, motsvarande högst 29,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Beroende på emissionskursen kommer Diös att tillföras kapital om minst cirka 238 mkr och högst cirka 271 mkr efter nyemissionen.

Emissionskursen förväntas fastställas inom intervallet 30-34 kronor. Den fastställda emissionskursen kommer att offentliggöras omkring den 15 maj 2006.

Erbjudandet till allmänheten löper från 26 april-11 maj 2006 och det institutionella erbjudandet från 26 april-12 maj 2006.

Aktien beräknas noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen den 22 maj 2006.
Prospekt
Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på Diös webbplats www.dios.se från och med den 18 april 2006.
Tidplan
Anmälningsperiod för allmänheten 26 april-11 maj 2006
Anmälningsperiod för institutionella investerare 26 april-12 maj 2006
Offentliggörande av emissionskurs 15 maj 2006
Första handelsdag 22 maj 2006
Rådgivare
I samband med Erbjudandet bistås Diös av Catella Corporate Finance som finansiell rådgivare, Swedbank Markets som finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt Advokatfirman Glimstedt som juridisk rådgivare.
Press- och analytikerkonferens samt telefonkonferens
Onsdagen den 19 april 9.00 respektive 10.30. En separat inbjudan avseende detta kommer att sändas ut.
Ytterligare information
Christer Sundin, verkställande direktör, 070-688 72 83
Rolf Larsson, ekonomichef, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, marknads- och informationschef, 070-345 01 25

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. De nya aktierna kommer inte att erbjudas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Prospekt eller anmälningssedel avseende erbjudandet, liksom detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i något land där offentliggörandet, distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Deltagande i erbjudandet innebär en investering i aktier i Diös vilken är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Diös uppmanas att noggrant studera prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Tvist rörande erbjudandet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.