Statistiska centralbyrån, SCB

Direktinvesteringar 2008 – tillgångar och avkastning: Svagare krona innebar ökat värde på direktinvesteringar i utlandet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 09:48 CET

Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet var vid utgången av 2008 2 414 miljarder kronor. Det är en ökning med 355 miljarder jämfört med 2007. Utländska direktinvesteringar i Sverige uppgick 2008 till 2 122 miljarder, en ökning med 255 miljarder jämfört med året innan.

Ökningen av värdet på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet beror delvis på att den svenska kronan försvagades kraftigt under slutet av 2008. Även värdet av utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade under 2008. Det kan bland annat förklaras av ökad nettoutlåning till utlandsägda svenska dotterbolag samt av förvärv och omstruktureringar.

Avkastningen på direkta investeringar har påverkats av konjunkturnedgången och år 2008 bröts den trend av ökande avkastningsnivåer som gällt på senare år. Svenskägda direktinvesteringar i utlandet gav under 2008 en avkastning på 252 miljarder, en minskning med 13 miljarder jämfört med 2007.

Avkastningen på utländska direktinvesteringar i Sverige uppgick till 89 miljarder under 2008. Det är en minskning med 48 miljarder jämfört med föregående år. Avkastningen på direkta investeringar gav därmed ett positivt bidrag till bytesbalansen på 163 miljarder för 2008.

Definitioner och förklaringar

En direktinvestering uppstår när någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt äger 10 procent eller mer i ett företag eller kommersiell fastighet belägen i ett annat land. De direktinvesteringstillgångar som mäts i undersökningen består av totalt eget kapital och finansiella fordringar och skulder inom ett direktinvesteringsförhållande, samt direktägda kommersiella fastigheter. Reala investeringar i anläggningar eller maskiner ingår inte. Resultatet av denna undersökning ingår även i Sveriges tillgångar och skulder gentemot utlandet. I redovisningen av direktinvesteringar i Sveriges tillgångar och skulder gentemot utlandet tillkommer också uppgifter om fritidsfastigheter och handelskrediter. Dessa poster inkluderas inte i denna undersökning

Avkastningen beräknas som resultat efter finansiella poster rensat för nedskrivningar, realisationsvinster och realisationsförluster samt skatt. Avkastning på direktinvesteringar bokförs i bytesbalansen.

Publikation

Direktinvesteringar 2008 – tillgångar och avkastning

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Betalningsbalansstatistik och Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar

Georg Andersson
Tfn 08-506 946 08
Fredrik Öhrström
Tfn 08-506 941 12
E-post di@scb.se