Statistiska centralbyrån, SCB

Direktinvesteringar 2010 – tillgångar och avkastning: Ökning av svenska direktinvesteringstillgångar i USA

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 09:38 CET

Värdet på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick vid utgången av år 2010 till 2 423 miljarder kronor. Det är en minskning med 38 miljarder kronor jämfört med 2009. Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige minskade med 16 miljarder kronor till 2 339 miljarder under samma tid.

Den svenska kronan stärktes relativt mycket gentemot många valutor under 2010, vilket har bidragit till att hålla nere tillgångsvärdet för svenska direktinvesteringar  i utlandet i svenska kronor räknat. Att tillgångarna trots kronförstärkningen endast minskat med 38 miljarder kronor under 2010 kan delvis förklaras  genom återinvesterade vinstmedel i utländska dotter- och intressebolag men även genom kapitaltillskott till och förvärv av utländska direktinvesteringsbolag. Som exempel på större svenska förvärv av utländska bolag 2010 kan nämnas Hexagon AB:s förvärv av den amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph. USA var också det land där svenska direktinvesterings-
tillgångar i utlandet beloppsmässigt ökade mest under 2010.

Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige uppgick i slutet av 2010 till 2 339 miljarder kronor, vilket är 16 miljarder kronor mindre än 2009. Posten eget kapital ökade med 57 miljarder kronor jämfört med år 2009, vilket till stor del kan härledas till återinvesterade vinstmedel och kapitaltillskott. Svenska bolags nettoskulder till utländska ägarkoncerner minskade med 72 miljarder kronor. Förutom nettoamorteringar och skuldkonverteringar så beror skuldminskningen även på att kronan stärktes. Till de mer uppmärksammade förvärven av svenska bolag under 2010 räknas kinesiska Geelys förvärv av Volvo PV.

Avkastningen ökade
Avkastningen på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade med 56 miljarder kronor i förhållande till året innan och uppgick 2010 till 240 miljarder kronor. Även avkastningen på utländska direkt-investeringstillgångar i Sverige ökade och summerade till 146 miljarder kronor, vilket är 38 procent högre än 2010. I bägge fallen var det inom verkstadsindustrin som avkastningen ökade mest.

Definitioner och förklaringar
En direktinvestering uppstår när någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt äger 10 procent eller mer i ett företag eller kommersiell fastighet belägen i ett annat land. De direktinvesteringstillgångar som mäts i undersökningen består av totalt eget kapital och finansiella fordringar och skulder inom ett direktinvesteringsförhållande, samt direktägda kommersiella fastigheter. Resultatet av denna undersökning ingår även i Sveriges tillgångar och skulder gentemot utlandet. I redovisningen av direktinvesteringar i Sveriges tillgångar och skulder gentemot utlandet tillkommer också uppgifter om fritidsfastigheter och handelskrediter. Dessa poster inkluderas inte i denna undersökning.

Avkastningen beräknas som resultat efter finansiella poster rensat för nedskrivningar (netto, inklusive kreditförluster), realisationsvinster och realisationsförluster samt skatt. Avkastning på direktinvesteringar bokförs i bytesbalansen.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Direktinvesteringar 2010

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Betalningsbalansstatistik och Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Georg Andersson
Tfn 08-506 946 08

Jenny Pettersson Ekstedt

Tfn 08-506 946 14
E-post di@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.